var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Decyzje podj?te przez Rad? Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Grudzień 2019

20 grudnia 2019

Operacje rynkowe

Dopuszczalno?? zabezpieczonych aktywów rynkowych innych ni? papiery warto?ciowe zabezpieczone aktywami i zabezpieczone obligacje do stosowania jako zabezpieczenie wobec Eurosystemu

13 grudnia 2019 Rada Prezesów zdecydowa?a, ?e nie b?dzie ju? akceptowa? jako zabezpieczenia wobec Eurosystemu zabezpieczonych aktywów rynkowych innych ni? papiery warto?ciowe zabezpieczone aktywami (asset-backed securities – ABS) i zabezpieczone obligacje. Celem tej decyzji jest ustanowienie spójnego i przejrzystego podej?cia do okre?lania, które kategorie zabezpieczonych aktywów rynkowych kwalifikuj? si? jako zabezpieczenie operacji kredytowych Eurosystemu. Data wej?cia w ?ycie tej decyzji zale?y od terminu wej?cia w ?ycie najbli?szej aktualizacji ?Dokumentacji ogólnej”, zaplanowanej na drugi kwarta? roku 2020. Od tej daty wszystkie zabezpieczone rynkowe papiery warto?ciowe oprócz ABS i zabezpieczonych obligacji maj?ce w momencie wej?cia w ?ycie tej decyzji status kwalifikowanych b?d? obj?te zasad? praw nabytych na nast?pnych pi?? lat, pod warunkiem ?e b?d? spe?nia? pozosta?e kryteria kwalifikacji. W wyniku wprowadzenia tej stopniowej eliminacji nowo wyemitowane zabezpieczone rynkowe papiery warto?ciowe inne ni? ABS i zabezpieczone obligacje przestan? by? dopuszczone do zakupu w ramach programu skupu aktywów (asset purchase programme – APP), natomiast papiery, które zosta?y nabyte w tym programie do momentu wej?cia w ?ycie zmian do ?Dokumentacji ogólnej”, b?d? nadal utrzymywane w portfelach APP.

Opinie dotycz?ce aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie podatkowych czynników zniech?caj?cych do transakcji gotówkowych w Grecji

20 listopada 2019 Rada Prezesów przyj??a opini? CON/2019/39 na wniosek Ministerstwa Finansów Grecji.

Opinia EBC w sprawie zwi?kszenia op?aty nak?adanej na wybrane instytucje finansowe na S?owacji

26 listopada 2019 Rada Prezesów przyj??a opini? CON/2019/40 na wniosek Ministerstwa Finansów S?owacji.

Opinia EBC w sprawie obowi?zku ?wiadczenia us?ug gotówkowych przez okre?lone instytucje kredytowe i oddzia?y instytucji kredytowych w Szwecji

963彩票开户26 listopada 2019 Rada Prezesów przyj??a opini? CON/2019/41 z w?asnej inicjatywy.

Opinia EBC w sprawie systemu gwarantowania sekurytyzacji kredytów inicjowanych przez instytucje kredytowe w Grecji

963彩票开户6 grudnia 2019 Rada Prezesów przyj??a opini? CON/2019/42 na wniosek Ministerstwa Finansów Grecji.

Opinia EBC w sprawie opodatkowania aktywów niektórych uczestników rynku finansowego oraz na?o?enia dodatkowego podatku dochodowego od osób prawnych na niektóre instytucje kredytowe na Litwie

16 grudnia 2019 Rada Prezesów przyj??a opini? CON/2019/44 z w?asnej inicjatywy.

Opinia EBC w sprawie us?ug p?atniczych i systemów p?atno?ci w Bu?garii

17 grudnia 2019 Rada Prezesów przyj??a opini? CON/2019/45 na wniosek Ministra Finansów Bu?garii.

Zarz?dzanie wewn?trzne

Wprowadzenie technicznych zmian do aktów prawnych dotycz?cych zasad rachunkowo?ci Eurosystemu

20 listopada 2019 Rada Prezesów przyj??a: wytyczne EBC/2019/34 zmieniaj?ce wytyczne (UE) 2016/2249 w sprawie ram prawnych rachunkowo?ci i sprawozdawczo?ci finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych; decyzj? EBC/2019/35 zmieniaj?c? decyzj? (UE) 2016/2247 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego; oraz decyzj? EBC/2019/36 zmieniaj?c? decyzj? (UE) 2015/298 w sprawie tymczasowego podzia?u dochodu Europejskiego Banku Centralnego. Zmiany polegaj? na wprowadzeniu do ram prawnych rachunkowo?ci Eurosystemu doprecyzowań i modyfikacji o charakterze technicznym. Przyj?te akty prawne zostan? w odpowiednim czasie og?oszone na stronie internetowej EBC.

Opinia Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego w sprawie zalecenia Rady dotycz?cego mianowania cz?onka Zarz?du Europejskiego Banku Centralnego

11 grudnia 2019 Rada Prezesów przyj??a opini? CON/2019/43 na wniosek przewodnicz?cego Rady Europejskiej. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dost?pny na stronie internetowej EBC.

963彩票开户Cz?onkostwo Komitetu EBC ds. Audytu

963彩票开户11 grudnia 2019 decyzj? Rady Prezesów Josef Bonnici zosta? mianowany cz?onkiem Komitetu ds. Audytu na drug? 3?letni? kadencj?, która up?ynie 30 listopada 2022.

Mianowanie cz?onka Administracyjnej Rady Odwo?awczej

963彩票开户18 grudnia 2019 Rada Prezesów zdecydowa?a, bior?c pod uwag? opini? Rady ds. Nadzoru, ?e Gerd H?usler, by?y przewodnicz?cy rady nadzorczej Bayerische Landesbank i by?y cz?onek zarz?du Deutsche Bundesbank, zostanie mianowany cz?onkiem Administracyjnej Rady Odwo?awczej na 5?letni? kadencj?.

Cotrzyletni przegl?d komitetów Eurosystemu i ESBC

18 grudnia 2019 w ramach przeprowadzanego co trzy lata przegl?du mandatów komitetów Eurosystemu i ESBC ustanowionych zgodnie z art. 9 ust. 1 regulaminu EBC Rada Prezesów przed?u?y?a mandaty tych komitetów na kolejn? kadencj?, do 31 grudnia 2022, oraz zatwierdzi?a ich obecnych przewodnicz?cych do 31 grudnia 2022, z trzema wyj?tkami. Decyzj? Rady Prezesów Imène Rahmouni-Rousseau, która wkrótce obejmie stanowisko Dyrektora Generalnego ds. Operacji Rynkowych, zosta?a mianowana przewodnicz?c? Komitetu ds. Operacji Rynkowych od 1 lutego 2020, a mandaty p.o. przewodnicz?cego Komitetu ds. Zarz?dzania Ryzykiem i tymczasowego przewodnicz?cego Komitetu ds. Informatyki zosta?y przed?u?one do czasu powo?ania sta?ych przewodnicz?cych tych komitetów w roku 2020. List? wszystkich komitetów mo?na znale?? w raporcie rocznym EBC.

Banknoty

Zmiana decyzji w sprawie weryfikacji autentyczno?ci i jako?ci obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro

5 grudnia 2019 Rada Prezesów przyj??a decyzj? EBC/2019/39 zmieniaj?c? decyzj? EBC/2010/14 w sprawie weryfikacji autentyczno?ci i jako?ci obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro. Zmiany maj? na celu popraw? efektywno?ci recyrkulacji gotówki, dodanie dyspenserów monet jako nowej kategorii urz?dzeń do obs?ugi banknotów oraz doprecyzowanie obowi?zków sprawozdawczych podmiotów zawodowo zajmuj?cych si? obs?ug? gotówki. Przyj?ta decyzja zostanie w odpowiednim czasie og?oszona na stronie internetowej EBC.

Nadzór bankowy

Decyzje SREP dotycz?ce wymogów ostro?no?ciowych

963彩票开户Mi?dzy 14 listopada a 13 grudnia 2019 Rada Prezesów nie wyrazi?a sprzeciwu wobec kilku zbiorczych wniosków Rady ds. Nadzoru w sprawie okre?lenia wymogów ostro?no?ciowych wobec ??cznie 94 nadzorowanych podmiotów. Wszyscy adresaci mieli mo?liwo?? przedstawienia swoich uwag do odpowiednych projektów decyzji, które sporz?dzono na podstawie procesu przegl?du i oceny nadzorczej (SREP) przeprowadzonego przez EBC i inne w?a?ciwe organy. Po zatwierdzeniu ostateczne decyzje przekazano poszczególnym nadzorowanym podmiotom.

Decyzje EBC w sprawie istotno?ci nadzorowanych instytucji kredytowych

18 listopada 2019 Rada Prezesów nie wyrazi?a sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zmian? statusu istotno?ciowego jednej z nadzorowanych instytucji kredytowych. Lista nadzorowanych podmiotów jest regularnie aktualizowana i og?aszana na stronie internetowej EBC po?wi?conej nadzorowi bankowemu. Po przeprowadzeniu corocznego przegl?du istotno?ci instytucji kredytowych EBC og?osi?, ?e w roku 2020 b?dzie bezpo?rednio nadzorowa? 117 banków (zob. komunikat prasowy opublikowany na stronie EBC po?wi?conej nadzorowi bankowemu 4 grudnia 2019).

Na?o?enie sankcji na nadzorowany podmiot za naruszenia wymogów sprawozdawczych

3 grudnia 2019 EBC og?osi?, ?e na?o?y? kar? w wysoko?ci 1 850 000 euro na Natixis Wealth Management Luxembourg za z?amanie w latach 2016 i 2017 limitu dotycz?cego du?ych ekspozycji i wymogów sprawozdawczych dotycz?cych du?ych ekspozycji. Szczegó?owe informacje podano w komunikacie prasowym, który jest dost?pny na stronie internetowej EBC po?wi?conej nadzorowi bankowemu.

Zmiana ram prawnych EBC dotycz?cych op?at nadzorczych

5 grudnia 2019 Rada Prezesów przyj??a rozporz?dzenie EBC/2019/37 zmieniaj?ce rozporz?dzenie (UE) nr 1163/2014 w sprawie op?at nadzorczych oraz decyzj? EBC/2019/38 w sprawie metodologii i procedur okre?lania i gromadzenia danych dotycz?cych czynników warunkuj?cych wysoko?? op?aty stosowanych do obliczania rocznych op?at nadzorczych (wersja przekszta?cona). W obu aktach prawnych uwzgl?dniono uwagi otrzymane podczas dwóch rund konsultacji publicznych w latach 2017 i 2019. Rada Prezesów zatwierdzi?a publikacj? podsumowania wyników tych konsultacji. Rezultaty ostatniej rundy potwierdzaj?, ?e obecne metody naliczania op?at nadzorczych przez EBC s? uwa?ane za sprawiedliwe i ?e poprawa zasad dotycz?cych op?at wi?za?a si? z wprowadzeniem jedynie niewielkich modyfikacji. G?ówne zmiany to: (a) nak?adanie op?at ex post, a nie na podstawie kosztów szacunkowych, (b) wprowadzenie opustu w podstawowym sk?adniku op?aty dla ma?ych instytucji mniej istotnych, (c) rozwi?zania upraszczaj?ce, np. wykorzystywanie danych nadzorczych, którymi ju? dysponuje EBC, a w przypadku oddzia?ów – zast?pienie potwierdzenia warto?ci aktywów ogó?em wydawanego przez audytora o?wiadczeniem kierownictwa, (d) mo?liwo?? otrzymywania zawiadomienia o op?acie w dowolnym j?zyku urz?dowym UE. Oba akty prawne wraz z podsumowaniem wyników konsultacji publicznych z roku 2019 i komunikatem prasowym s? dost?pne na stronie internetowej EBC po?wi?conej nadzorowi bankowemu.

Program oceny nadzorczej dotycz?cy kontroli na miejscu i kontroli modeli wewn?trznych na rok 2020

963彩票开户5 grudnia 2019 Rada Prezesów nie wyrazi?a sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zatwierdzenie programu oceny nadzorczej na rok 2020 dotycz?cego kontroli na miejscu i kontroli modeli wewn?trznych dla instytucji istotnych obj?tych europejskim nadzorem bankowym. Program opiera si? na ?Priorytetach nadzorczych na rok 2020”, opublikowanych na stronie internetowej EBC po?wi?conej nadzorowi bankowemu w pa?dzierniku 2019.

Decyzje w sprawie procedury zbierania danych na potrzeby procesu SREP

11 grudnia 2019 Rada Prezesów nie wyrazi?a sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zgod? na skierowanie do 113 banków decyzji w sprawie przekazania uzupe?niaj?cych informacji potrzebnych do przeprowadzenia procesu SREP w roku 2020. Po zatwierdzeniu decyzje przekazano poszczególnym nadzorowanym podmiotom.

Kontakt z?mediami

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户