var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

De?i?jonijiet tal-Kunsill Governattiv tal-B?E (minbarra d-de?i?jonijiet li jistabbilixxu r-rati tal-img?ax)

Di?embru 2019

20 ta’ Di?embru 2019

Operazzjonijiet tas-suq

Eli?ibilità tal-kollateral ta’ assi negozjabbli garantiti g?ajr titoli sostnuti minn assi u bonds koperti

Fit-13 ta’ Di?embru 2019 il-Kunsill Governattiv idde?ieda li ma jibqax ja??etta b?ala kollateral tal-Eurosistema assi negozjabbli garantiti barra minn titoli sostnuti minn assi (ABSs) u bonds koperti. L-g?an huwa li ji?i stabbilit appro?? konsistenti u trasparenti g?ad-definizzjoni tal-kategoriji ta’ assi negozjabbli garantiti eli?ibbli b?ala kollateral g?all-operazzjonijiet ta’ kreditu tal-Eurosistema. Id-d?ul fis-se?? attwali ta’ dik id-de?i?joni se jkun determinat mid-data tad-d?ul fis-se?? tal-emendi li ?ejjin g?ad-Dokumentazzjoni ?enerali, ma?suba g?at-tieni trimestru tal-2020. Minn dik id-data, l-assi negozjabbli kollha garantiti minbarra l-ABSs u l-bonds koperti li huma eli?ibbli meta d-de?i?joni tid?ol fis-se?? se jkunu a??ettati mill-?did g?al ?ames snin o?ra, sakemm jibqg?u jissodisfaw il-kriterji l-o?ra kollha ta’ eli?ibbiltà. B?ala ri?ultat ta’ dan il-pro?ess ta’ tne??ija gradwali, assi negozjabbli garantiti li g?adhom kemm ?ar?u barra ABSs u bonds koperti jsiru ineli?ibbli g?ax-xiri ta?t il-programm ta’ xiri ta' assi (APP), filwaqt li dawk di?à mixtrija ta?t l-APP meta l-emendi g?ad-Dokumentazzjoni ?enerali jid?lu fis-se?? se jkomplu jin?ammu fil-portafolli tal-APP.

Pariri dwar il-le?i?lazzjoni

Opinjoni tal-B?E dwar di?in?entivi fiskali g?all-u?u tal-flus kontanti fil-Gre?ja

963彩票开户Fl-20 ta’ Novembru 2019 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2019/39 wara talba tal-Ministeru tal-Finanzi tal-Gre?ja.

Opinjoni tal-B?E dwar ?ieda tal-imposta spe?jali fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji mag??ula li joperaw fis-Slovakkja

Fis-26 ta’ Novembru 2019 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2019/40 wara talba mill-Ministeru tal-Finanzi tar-Repubblika Slovakka.

Opinjoni tal-B?E dwar ir-rekwi?it g?al ?erti istituzzjonijiet ta' kreditu u frieg?i biex jipprovdu servizzi ta' flus fl-Isvezja

963彩票开户Fis-26 ta’ Novembru 2019 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2019/41 b’inizjattiva proprja.

Opinjoni tal-B?E dwar skema ta' garanzija g?al titolizzazzjoni ta' self li jkunu originaw minn istituzzjonijiet ta' kreditu

Fis-6 ta’ Di?embru 2019 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2019/42 wara talba mill-Ministeru tal-Finanzi Grieg.

Opinjoni tal-B?E dwar taxxi fuq assi ta’ ?erti parte?ipanti fis-suq finanzjarju u taxxi fuq id-d?ul korporattiv addizzjonali fuq ?erti istituzzjonijiet ta' kreditu fil-Litwanja

Fis-16 ta’ Di?embru 2019 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2019/44 fuq l-inizjattiva tieg?u stess.

Opinjoni tal-B?E dwar servizzi ta’ ?las u sistemi ta' ?las fil-Bulgarija

Fis-17 ta’ Di?embru 2019 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2019/45 fuq talba tal-Ministru g?all-Finanzi Bulgaru.

Governanza korporattiva

Emendi tekni?i g?all-istrumenti legali li g?andhom x’jaqsmu mal-qafas tal-kontabilità tal-Eurosistema

Fl-20 ta’ Novembru 2019 il-Kunsill Governattiv adotta l-Linja Gwida B?E/2019/34 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2016/2249 dwar il-qafas legali g?all-kontabilità u r-rapportar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek ?entrali, De?i?joni B?E/2019/35 li temenda d-De?i?joni (UE) 2016/2247 dwar il-kontijiet annwali tal-Bank ?entrali Ewropew, u d-De?i?joni B?E/2019/36 li temenda d-De?i?joni (UE) 2015/298 dwar id-distribuzzjoni interim tad-d?ul tal-Bank ?entrali Ewropew. L-emendi ja?sbu g?al kjarifiki tekni?i u a??ustamenti g?all-qafas legali tal-kontabilità tal-Eurosistema. L-atti legali kollha ser ji?u ppubblikati eventwalment fil-websajt tal-B?E.

Opinjoni tal-Kunsill Governattiv tal-Bank ?entrali Ewropew dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill relatata mal-?atra ta’ membru tal-Bord E?ekuttiv tal-Bank ?entrali Ewropew

Fil-11 ta’ Di?embru 2019 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2019/43 wara talba tal-President tal-Kunsill Ewropew. Stqarrija g?all-istampa relatata tinsab fil-websajt tal-B?E.

S?ubija fil-Kumitat tal-Verifika tal-B?E

Fil-11 ta’ Di?embru 2019, il-Kunsill Governattiv ?atar lis-Sur Josef Bonnici b?ala membru tal-Kumitat tal-Verifika tal-B?E g?at-tieni mandat ta' tliet snin, li se jintemm fit-30 ta’ Novembru 2022.

?atra ta’ membri tal-Bord Amministrattiv ta’ Rie?ami

963彩票开户Fit-18 ta’ Di?embru 2019, wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bord Supervi?orju, il-Kunsill Governattiv idde?ieda li s-Sur Gerd H?usler, eks President tal-Bord Supervi?orju tal-Bayerische Landesbank u eks membru tal-Bord E?ekuttiv tad-Deutsche Bundesbank, jin?atar b?ala membru tal-Bord Amministrattiv ta’ Rie?ami g?al perjodu ta’ ?ames snin.

Revi?joni ta’ kull tliet snin tal-kumitati tal-Eurosistema/SEB?

Fit-18 ta’ Di?embru 2019, b?ala parti mir-revi?joni li ssir kull tliet snin tal-mandati tal-kumitati, il-Kunsill Governattiv tawwal il-mandati tal-kumitati tal-Eurosistema/SEB? stabbiliti skont l-Artikolu 9.1 tar-Regoli tal-Pro?edura tal-B?E g?al terminu ie?or li jiskadi fil-31 ta’ Di?embru 2022, u re?g?u ?atru l-presidenti tag?hom sal-31 ta’ Di?embru 2022 bi tliet e??ezzjonijiet. Il-Kunsill Governattiv ?atar lis-Sinjura Imène Rahmouni-Rousseau, id-Direttur ?enerali tal-Operazzjonijiet tas-Suq, b?ala l-President li jmiss tal-Kumitat tal-Operazzjonijiet tas-Suq b’effett mill-1 ta’ Frar 2020, u approva estensjoni temporanja tal-mandat tal-Presidenti, a?enti jew interim, tal-Kumitat tal-?estjoni tar-Riskju u l-Kumitat tat-Teknolo?ija tal-Informazzjoni, li l-Presidenti permanenti tag?hom ser ji?u de?i?i matul l-2020. Il-lista s?i?a tal-kumitati tinsab fir-Rapport Annwali tal-B?E.

Karti tal-flus

De?i?joni li temenda dwar il-verifika tal-awtenti?ità u l-kundizzjoni u r-ri?irkolazzjoni tal-karti tal-flus tal-euro

Fil-5 ta’ Di?embru 2019, il-Kunsill Governattiv adotta d-De?i?joni B?E/2019/39 li temenda d-De?i?joni B?E/2010/14 dwar il-verifika tal-awtenti?ità u l-kundizzjoni u r-ri?irkulazzjoni tal-karti tal-flus tal-euro. Id-De?i?joni li temenda tintrodu?i bidliet immirati lejn it-titjib tal-effi?jenza tar-ri?irkolazzjoni tal-flus, billi tinkorpora Magni li Jag?tu l-Muniti b?ala kategorija ?dida ta’ magni li jimmani??jaw il-karti tal-flus, u tikkjarifika l-obbligi ta’ rappurtar tal-kaxxiera. Id-de?i?joni li temenda ser ti?i ppubblikata eventwalment fil-websajt tal-B?E.

Supervi?joni bankarja

De?i?jonijiet SREP li jistabbilixxu rekwi?iti prudenzjali

963彩票开户Bejn l-14 ta’ Novembru u t-13 ta’ Di?embru 2019, il-Kunsill Governattiv ma o??ezzjonax g?al diversi settijiet ta’ proposti mill-Bord ta' Sorveljanza li jistabbilixxi rekwi?iti prudenzjali g?al total ta’ 94 entità ta?t supervi?joni. Kull destinatarju ng?ata l-opportunità li jikkummenta dwar l-abbozz tad-De?i?joni rilevanti, li kien ibba?at fuq il-Pro?ess Supervi?orju ta’ Rie?ami u Evalwazzjoni (SREP) immexxi mill-B?E u awtoritajiet kompetenti o?ra. Ladarba approvati, id-De?i?jonijiet finali ?ew nnotifikati lil kull entità ta?t supervi?joni individwali.

De?i?jonijiet tal-B?E dwar is-sinifikat ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu ta?t supervi?joni

Fit-18 ta’ Novembru 2019, il-Kunsill Governattiv ma o??ezzjonax g?al proposta tal-Bord Supervi?orju biex ibiddel l-istatus ta’ sinifikanza ta' ?erti istituzzjonijiet ta’ kreditu ta?t supervi?joni. Il-lista ta' entitajiet ta?t supervi?joni ti?i a??ornata regolarment u tinsab fis-sit tas-supervi?joni bankarja tal-B?E. Wara r-revi?joni annwali tas-sinifikat tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu, il-B?E ?abbar li ser jissorvelja direttament 117-il bank fl-2020 (ara l-istqarrija g?all-istampa relatata ppubblikata fuq il-websajt tas-supervi?joni bankarja tal-B?E fl-4 ta’ Di?embru 2019).

Sanzjoni imposta fuq entità sorveljata g?al ksur tar-rekwi?iti tar-rappurtar

963彩票开户Fit-3 ta’ Di?embru 2019 il-B?E ?abbar li kien impona penali ta’ €1,850,000 fuq Natixis Wealth Management Luxembourg talli kisret il-limitu tal-iskoperturi kbar u r-rekwi?iti ta’ rappurtar tal-iskoperturi kbar fl-2016 u fl-2017. I?jed tag?rif dettaljat jinsab fi stqarrija g?all-istampa relatata disponibbli fil-websajt tas-supervi?joni bankarja tal-B?E.

Qafas legali rivedut dwar it-tariffa supervi?orja tal-B?E

Fil-5 ta’ Di?embru 2019, il-Kunsill Governattiv adotta r-Regolament B?E/2019/37 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1163/2014 dwar it-tariffi supervi?orji, u d-De?i?joni B?E/2019/38 dwar il-metodolo?ija u l-pro?eduri g?ad-determinazzjoni u l-?bir ta’ data dwar il-fatturi tariffarji u?ati g?all-kalkolu tat-tariffi supervi?orji annwali (riformulazzjoni). I?-?ew? atti legali qiesu l-kummenti r?evuti matul ?ew? konsultazzjonijiet pubbli?i fl-2017 u fl-2019. Id-dikjarazzjonijiet ta’ rispons rispettivi ta' dawn il-konsultazzjonijiet pubbli?i ?ew approvati g?all-pubblikazzjoni mill-Kunsill Governattiv. L-e?itu tal-a??ar konsultazzjoni pubblika jikkonferma li l-metodolo?ija attwali tal-B?E g?all-kalkolu tat-tariffi supervi?orji huwa meqjus ?ust u li kienu me?tie?a biss a??ustamenti limitati biex jittejjeb il-qafas. Il-bidliet ewlenin jikkonsistu f’li (i) jin?abru tariffi ex-post minflok fuq il-ba?i tal-ispejje? stmati, (ii) ji?i introdott skont fuq il-komponent tat-tariffa minima g?al istituzzjonijiet ?g?ar inqas sinifikanti, (iii) ji?u semplifikati mi?uri, b?al u?u mill-?did tad-data supervi?orja disponibbli fil-B?E u li ti?i pprovduta ittra tal-mani?ment minflok verifika tal-awditur g?all-assi totali g?all-frieg?i, u (iv) li ji?u pprovduti avvi?i ta’ ?las fi kwalunkwe lingwa uffi?jali tal-UE. I?-?ew? atti legali, flimkien mad-dikjarazzjoni tar-rispons tal-pubbliku g?all-konsultazzjoni pubblika tal-2019 u stqarrija g?all-istampa relatata, huma disponibbli fuq il-websajt tas-supervi?joni bankarja tal-B?E.

Programm ta’ E?ami Supervi?orju ta' spezzjonijiet fuq il-post u investigazzjonijiet ta' mudelli interni g?all-2020

Fil-5 ta’ Di?embru 2019 il-Kunsill Governattiv ma o??ezzjonax g?al proposta tal-Bord Supervi?orju li japprova l-Programm ta’ E?ami Supervi?orju 2020 (SEP) ta' spezzjonijiet fuq il-post u investigazzjonijiet ta' mudelli interni g?al istituzzjonijiet sinifikanti fi ?dan is-supervi?joni bankarja Ewropea. Is-SEP fuq il-post huwa bba?at fuq il-Prijoritajiet Supervi?orji 2020 ippubblikati fuq il-websajt tas-supervi?joni bankarja tal-B?E f'Ottubru 2019.

De?i?jonijiet li jikkon?ernaw il-pro?ess tal-?bir tad-dejta relatat mas-SREP

963彩票开户Fil-11 ta’ Di?embru 2019, il-Kunsill Governattiv ma o??ezzjonax g?al proposta mill-Bord Supervi?orju biex japprova De?i?jonijiet li jitolbu l-informazzjoni komplementari minn 113-il bank li hija me?tie?a biex iwettaq s-SREP fl-2020. Ladarba approvati, id-De?i?jonijiet kellhom ji?u nnotifikati lil kull entità ta?t supervi?joni individwali.

Kuntatti midja

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户