var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

ECB Padomes pie?emtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteik?anu)

2019. gada decembris

2019. gada 20. decembrī

Tirgus operācijas

Nodro?ināto tirgojamo aktīvu, kas nav ar aktīviem nodro?inātie vērtspapīri un nodro?inātās obligācijas, atbilstība izmanto?anai par nodro?inājumu

Padome 2019. gada 13. decembrī nolēma, ka tā vairs nepie?ems kā Eurosistēmas nodro?inājumu nodro?inātos tirgojamos aktīvus, kas nav ar aktīviem nodro?inātie vērtspapīri (ABS) un nodro?inātās obligācijas. Tas darīts, lai noteiktu konsekventu un caurredzamu pieeju, definējot nodro?ināto tirgojamo aktīvu kategorijas, kas ir atbilsto?s nodro?inājums Eurosistēmas kredītoperācijās. ?ā lēmuma faktisko spēkā stā?anās brīdi noteiks datums, kad spēkā stāsies gaidāmie Vispārējās dokumentācijas grozījumi (plānoti 2020. gada 2. ceturksnī). Pēc ?ā datuma visi nodro?inātie tirgojamie aktīvi, kas nav ABS un nodro?inātās obligācijas un kas ir atbilsto?i lēmuma spēkā stā?anās brīdī, tiks uzskatīti par atbilsto?iem vēl nākamos piecus gadus ar nosacījumu, ka tie joprojām atbilst visiem pārējiem atbilstības kritērijiem. ?āda pakāpeniskas atcel?anas procesa rezultātā no jauna emitētie nodro?inātie tirgojamie aktīvi, kas nav ABS un nodro?inātās obligācijas, k?ūs neatbilsto?i iegādēm aktīvu iegādes programmas (AIP) ietvaros, bet aktīvi, kas jau iegādāti AIP ietvaros brīdī, kad stāsies spēkā Vispārējās dokumentācijas grozījumi, joprojām tiks turēti AIP portfe?os.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par negatīviem nodok?u stimuliem skaidrās naudas izmanto?anai Grie?ijā

Padome 2019. gada 20. novembrī pie?ēma Atzinumu CON/2019/39 pēc Grie?ijas Finan?u ministrijas lūguma.

ECB atzinums par īpa?ās nodevas palielinā?anu atsevi??ām finan?u iestādēm Slovākijā

Padome 2019. gada 26. novembrī pie?ēma Atzinumu CON/2019/40 pēc Slovākijas Republikas Finan?u ministrijas lūguma.

ECB atzinums par prasību noteiktām kredītiestādēm un filiālēm nodro?ināt skaidrās naudas pakalpojumus Zviedrijā

963彩票开户Padome 2019. gada 26. novembrī pie?ēma Atzinumu CON/2019/41 pēc savas iniciatīvas.

ECB atzinums par kredītiestā?u iniciēto kredītu vērtspapīro?anas garantiju shēmu Grie?ijā

Padome 2019. gada 6. decembrī pie?ēma Atzinumu CON/2019/42 pēc Grie?ijas Finan?u ministrijas lūguma.

ECB atzinums par nodok?iem attiecībā uz da?u tirgus dalībnieku aktīviem un papildu uz?ēmumu ienākuma nodok?iem attiecībā uz da?ām kredītiestādēm Lietuvā

963彩票开户Padome 2019. gada 16. decembrī pie?ēma Atzinumu CON/2019/44 pēc savas iniciatīvas.

ECB atzinums par maksājumu pakalpojumiem un maksājumu sistēmām Bulgārijā

963彩票开户Padome 2019. gada 17. decembrī pie?ēma Atzinumu CON/2019/45 pēc Bulgārijas finan?u ministra lūguma.

Korporatīvā vadība

Tehniskie grozījumi tiesību aktos attiecībā uz Eurosistēmas grāmatvedības regulējumu

Padome 2019. gada 20. novembrī pie?ēma Pamatnostādni ECB/2019/34, ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2016/2249 par grāmatvedības un finan?u pārskatu snieg?anas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā, Lēmumu ECB/2019/35, ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/2247 par Eiropas Centrālās bankas gada pārskatiem, un Lēmumu ECB/2019/36, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/298 par to, kā pagaidām sadala Eiropas Centrālās bankas ienākumus. Grozījumi ietver tehniskus skaidrojumus un Eurosistēmas grāmatvedības regulējuma korekcijas. Visi tiesību akti drīzumā tiks publicēti ECB interneta vietnē.

Eiropas Centrālās bankas Padomes atzinums par Padomes ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas Valdes locek?a iecel?anu

963彩票开户Padome 2019. gada 11. decembrī pie?ēma Atzinumu CON/2019/43 pēc Eiropadomes priek?sēdētāja lūguma. Attiecīgs pazi?ojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

963彩票开户ECB Audita komitejas locek?i

Padome 2019. gada 11. decembrī iecēla D?ozefu Bonni?i (Josef Bonnici)963彩票开户 par ECB Audita komitejas locekli uz otro trīs gadu termi?u, kas beigsies 2022. gada 30. novembrī.

963彩票开户Administratīvās pārskatī?anas padomes locek?a iecel?ana amatā

Padome, ?emot vērā Uzraudzības valdes atzinumu, 2019. gada 18. decembrī pie?ēma lēmumu, ka biju?ais Bayerische Landesbank Uzraudzības valdes priek?sēdētājs un biju?ais Deutsche Bundesbank Valdes loceklis Gerds Hoizlers (Gerd H?usler)963彩票开户 tiks iecelts par Administratīvās pārskatī?anas padomes locekli uz pieciem gadiem.

Pārskats par Eurosistēmas/ECBS komitejām, ko veic reizi trijos gados

Padome 2019. gada 18. decembrī reizi trijos gados veiktās komiteju pilnvaru pārskatī?anas ietvaros uz vēl vienu termi?u līdz 2022. gada 31. decembrim pagarināja saska?ā ar ECB Reglamenta 9.1. pantu izveidoto Eurosistēmas/ECBS komiteju darbību, kā arī atkārtoti apstiprināja amatā to priek?sēdētājus līdz 2022. gada 31. decembrim (ar trim iz?ēmumiem). Padome iecēla topo?o Tirgus operāciju ?enerāldirektorāta ?enerāldirektori Imeni Ramuni-Ruso (Imène Rahmouni-Rousseau) par nākamo Tirgus operāciju komitejas priek?sēdētāju no 2020. gada 1. februāra, kā arī apstiprināja Riska vadības komitejas un Informācijas tehnolo?iju komitejas priek?sēdētāja v.i. vai pagaidu priek?sēdētāja mandāta īslaicīgu pagarinā?anu. ?o komiteju pastāvīgie priek?sēdētāji tiks izraudzīti 2020. gadā. Pilns komiteju saraksts pieejams ECB gada pārskatā.

Banknotes

Grozījumi lēmumā par euro bankno?u autentiskuma un derīguma pārbaudi un atkārtotu lai?anu apgrozībā

963彩票开户Padome 2019. gada 5. decembrī pie?ēma Lēmumu ECB/2019/39, ar ko groza Lēmumu ECB/2010/14 par euro bankno?u autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu lai?anu apgrozībā. Grozītajā lēmumā veiktas pārmai?as, kuru mēr?is ir uzlabot skaidrās naudas atkārtotu lai?anu apgrozībā, ietverot monētu izsnieg?anas iekārtas kā jaunu bankno?u apstrādes iekārtu kategoriju un skaidrojot skaidrās naudas apstrādātāju pārskatu snieg?anas pienākumus. ?is lēmums, ar kuru veikti grozījumi, drīzumā tiks publicēts ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

SREP lēmumi, kas nosaka prudenciālās prasības

Padome laikā no 2019. gada 14. novembra līdz 13. decembrim neiebilda pret vairākiem Uzraudzības valdes ierosinājumu kopumiem, kas nosaka prudenciālās prasības kopumā 94 uzraudzītajām iestādēm. Katram lēmuma adresātam tika dota iespēja iesniegt komentārus par attiecīgo lēmuma projektu, kura pamatā bija ECB un citu kompetento iestā?u veiktais Uzraudzības pārbaudes un novērtē?anas process (SREP). Lēmumu galīgās versijas pēc apstiprinā?anas tika nosūtītas katrai atsevi??ajai uzraudzītajai iestādei.

ECB lēmumi par uzraudzīto kredītiestā?u nozīmīgumu

963彩票开户Padome 2019. gada 18. novembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes ierosinājumu attiecībā uz vienas uzraudzītās kredītiestādes nozīmīguma statusa mai?u. Uzraudzīto iestā?u saraksts tiek regulāri atjaunināts un ir pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē. Pēc ikgadējās kredītiestā?u nozīmīguma pārskatī?anas ECB pazi?oja, ka 2020. gadā tās tie?ā uzraudzībā būs 117 bankas (sk. attiecīgo 2019. gada 4. decembra pazi?ojumu presei, kas publicēts ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē).

Uzraudzītajai iestādei piemērotas sankcijas par zi?o?anas prasību pārkāpumiem

ECB 2019. gada 3. decembrī pazi?oja, ka Natixis Wealth Management Luxembourg963彩票开户 piemērota soda nauda 1 850 000 euro apmērā par lielo riska darījumu limitu pārkāpumu un lielo riska darījumu zi?o?anas prasību pārkāpumu 2016. un 2017. gadā. Sīkāka informācija atrodama attiecīgā pazi?ojumā presei, kas pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Pārskatīts ECB uzraudzības maksu tiesiskais regulējums

Padome 2019. gada 5. decembrī apstiprināja Regulu ECB/2019/37, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1163/2014 par uzraudzības maksām, kā arī Lēmumu ECB/2019/38 par metodolo?iju un procedūrām attiecībā uz datu noteik?anu un vāk?anu par maksu noteico?iem faktoriem, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprē?inā?anā (pārstrādāta versija). Abos tiesību aktos ?emti vērā komentāri, kas tika sa?emti divu sabiedrisko apsprie?anu laikā 2017. un 2019. gadā. Padome apstiprināja publicē?anai pārskatu par ?o sabiedrisko apsprie?anu laikā sa?emtajiem komentāriem. Pēdējās sabiedriskās apsprie?anas rezultāts apstiprina, ka ECB pa?laik izmantotā metodolo?ija uzraudzības maksas aprē?inā?anai tiek uzskatīta par taisnīgu, un bija nepiecie?amas tikai ierobe?otas korekcijas, lai uzlabotu regulējumu. Galvenās pārmai?as ietver 1) uzraudzības maksu iekasē?anu ex post, nevis pamatojoties uz izmaksu aplēsēm, 2) maksas minimālās komponentes diskonta ievie?anu nelielām mazāk nozīmīgām kredītiestādēm, 3) pasākumu vienkār?o?anu, piemēram, izmantojot ECB jau pieejamos uzraudzības datus un attiecībā uz filiā?u kopējiem aktīviem revidenta apliecinājuma vietā izmantojot vadības vēstules, un 4) uzraudzības maksas pazi?ojuma nodro?inā?anu jebkurā oficiālajā ES valodā. Abi tiesību akti kopā ar pārskatu par 2019. gada sabiedriskās apsprie?anas laikā sa?emtajiem komentāriem un attiecīgo pazi?ojumu presei pieejami ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

2020. gada uzraudzības pārbaudes programmā ietvertās klātienes pārbaudes un iek?ējo mode?u pārbaudes

963彩票开户Padome 2019. gada 5. decembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priek?likumu apstiprināt 2020. gada uzraudzības pārbaudes programmā ietvertās nozīmīgo iestā?u klātienes pārbaudes un iek?ējo mode?u pārbaudes Eiropas banku uzraudzības ietvaros. Klātienes pārbau?u programmas pamatā ir 2020. gada uzraudzības prioritātes, kas 2019. gada oktobrī publicētas ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Lēmumi par datu vāk?anas procesu attiecībā uz SREP

963彩票开户Padome 2019. gada 11. decembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priek?likumu apstiprināt lēmumus, ar ko pieprasa papildu informāciju no 113 bankām, kas nepiecie?ama SREP īsteno?anai 2020. gadā. Lēmumi pēc apstiprinā?anas tika nosūtīti attiecīgajām iestādēm.

Kontaktinformācija presei

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户