ECB valdan?iosios tarybos priimti sprendimai (i?skyrus palūkan? normas nustatan?ius sprendimus)

2019 m. gruod?io m?n.

963彩票开户2019 m. gruod?io 20 d.

Rinkos operacijos

Antrin? rink? turin?io u?tikrinto turto, i?skyrus turtu u?tikrintus vertybinius popierius ir padengt?sias obligacijas, tinkamumas naudoti kaip ?kait?

2019 m. gruod?io 13 d. Valdan?ioji taryba nusprend? nebeleisti antrin? rink? turin?io u?tikrinto turto (i?skyrus turtu u?tikrintus vertybinius popierius ir padengt?sias obligacijas) naudoti Eurosistemoje kaip ?kait?. Taip siekiama sukurti nuosekli?, skaidri? antrin? rink? turin?io u?tikrinto turto, kur? Eurosistemos kredito operacijose galima naudoti kaip ?kait?, klasifikavimo metodik?. Faktin? ?io sprendimo ?sigaliojimo data priklausys nuo to, kada ?sigalios rengiami Bendr?j? dokument? pakeitimai (juos svarstyti numatoma 2020 m. antr?j? ketvirt?). Nuo tos dienos vis? antrin? rink? turint? u?tikrint? turt? (i?skyrus turtu u?tikrintus vertybinius popierius ir padengt?sias obligacijas), kur? iki sprendimo ?sigaliojimo buvo galima naudoti kaip ?kait?, bus galima naudoti kaip ?kait? dar penkerius metus, jeigu jis ir toliau atitiks visus kitus tinkamumo kriterijus. Kadangi ?is procesas bus vykdomas laipsni?kai, naujai i?leisto antrin? rink? turin?io u?tikrinto turto (i?skyrus turtu u?tikrintus vertybinius popierius ir padengt?sias obligacijas) nebebus galima pirkti pagal Turto pirkimo program? (TPP), ta?iau iki Bendr?j? dokument? pakeitim? ?sigaliojimo pagal TPP jau ?gytas turtas bus toliau laikomas TPP portfeliuose.

Konsultacijos d?l teis?s akt?

ECB nuomon? d?l mokestini? paskat? nenaudoti gryn?j? pinig? Graikijoje

2019 m. lapkri?io 20 d. Valdan?ioji taryba pri?m? Nuomon? CON/2019/39 Graikijos finans? ministerijos pra?ymu.

ECB nuomon? d?l tam tikroms finans? ?staigoms taikomo specialaus mokes?io padidinimo Slovakijoje

2019 m. lapkri?io 26 d. Valdan?ioji taryba pri?m? Nuomon? CON/2019/40 Slovakijos Respublikos finans? ministerijos pra?ymu.

ECB nuomon? d?l tam tikr? kredito ?staig? ir filial? pareigos teikti gryn?j? pinig? paslaugas ?vedijoje

2019 m. lapkri?io 26 d. Valdan?ioji taryba savo iniciatyva pri?m? Nuomon? CON/2019/41.

ECB nuomon? d?l kredito ?staig? suteikt? paskol? pakeitimo vertybiniais popieriais garantijos schemos Graikijoje

963彩票开户2019 m. gruod?io 6 d. Valdan?ioji taryba pri?m? Nuomon? CON/2019/42 Graikijos finans? ministerijos pra?ymu.

ECB nuomon? d?l tam tikr? finans? rinkos dalyvi? turto mokes?i? ir tam tikr? kredito ?staig? papildom? pelno mokes?i? Lietuvoje

2019 m. gruod?io 16 d. Valdan?ioji taryba savo iniciatyva pri?m? Nuomon? CON/2019/44.

ECB nuomon? d?l mok?jimo paslaug? ir mok?jimo sistem? Bulgarijoje

2019 m. gruod?io 17 d. Valdan?ioji taryba pri?m? Nuomon? CON/2019/45 Bulgarijos finans? ministro pra?ymu.

ECB valdymas

Su Eurosistemos apskaitos sistema susijusi? teis?s akt? techniniai pakeitimai

2019 m. lapkri?io 20 d. Valdan?ioji taryba pri?m? Gaires ECB/2019/34, kuriomis i? dalies kei?iamos Gair?s (ES) 2016/2249 d?l Europos centrini? bank? sistemos apskaitos ir ?nansin?s atskaitomyb?s teisinio pagrindo, Sprendim? ECB/2019/35, kuriuo i? dalies kei?iamas Sprendimas (ES) 2016/2247 d?l Europos Centrinio Banko metin?s atskaitomyb?s, ir Sprendim? ECB/2019/36, kuriuo i? dalies kei?iamas Sprendimas (ES) 2015/298 d?l tarpinio Europos Centrinio Banko pajam? paskirstymo. Pakeistuose teis?s aktuose i?d?styti tam tikri techniniai paai?kinimai ir Eurosistemos apskaitos teisin?s sistemos patikslinimai. Visi teis?s aktai bus paskelbti ECB interneto svetain?je.

Europos Centrinio Banko valdan?iosios tarybos nuomon? d?l Tarybos rekomendacijos d?l Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo

2019 m. gruod?io 11 d. Valdan?ioji taryba pri?m? Nuomon? CON/2019/43 Europos Vadov? Tarybos pirmininko pra?ymu. Prane?imas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetain?je.

963彩票开户Naryst? ECB Audito komitete

2019 m. gruod?io 11 d. Valdan?ioji taryba paskyr? Josef? Bonnici ECB Audito komiteto nariu antrai trej? met? kadencijai, truksian?iai iki 2022 m. lapkri?io 30 d.

Administracin?s per?iūros valdybos nario paskyrimas

Atsi?velgdama ? Prie?iūros valdybos nuomon?, Valdan?ioji taryba 2019 m. gruod?io 18 d. nusprend? paskirti buvus? Bayerische Landesbank Prie?iūros valdybos pirminink? ir buvus? Deutsche Bundesbank963彩票开户 Vykdomosios valdybos nar? Gerd? H?usler? Administracin?s per?iūros valdybos nariu penkeri? met? kadencijai.

Kas trejus metus atliekama Eurosistemos (ECBS) komitet? per?iūra

Vykdydama kas trejus metus atliekam? komitet? ?galiojim? per?iūr?, Valdan?ioji taryba 2019 m. gruod?io 18 d. prat?s? Eurosistemos (ECBS) komitet?, ?steigt? vadovaujantis ECB darbo reglamento 9 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ?galiojimus iki 2022 m. gruod?io 31 d. ir j? pirmininkus (i?skyrus tris) paskyr? eiti pareigas dar vien? kadencij?, truksian?i? iki 2022 m. gruod?io 31 d. Valdan?ioji taryba paskyr? pareigas pradedan?i? eiti Rinkos operacij? generalinio direktorato generalin? direktor? Imène Rahmouni-Rousseau nuo 2020 m. vasario 1 d. u?imti Rinkos operacij? komiteto pirmininko pareigas ir laikinai prat?s? pakaitini? arba laikinai einan?i? pareigas Rizikos valdymo komiteto ir Informacini? technologij? komiteto pirminink? ?galiojimus. Sprendimas d?l ?i? komitet? nuolatini? pirminink? bus priimtas 2020 m. I?samus komitet? s?ra?as paskelbtas ECB met? ataskaitoje.

Banknotai

Ankstesn? sprendim? kei?iantis sprendimas d?l banknot? autenti?kumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio i?leidimo ? apyvart?

963彩票开户2019 m. gruod?io 5 d. Valdan?ioji taryba pri?m? Sprendim? ECB/2019/39, kuriuo i? dalies kei?iamas Sprendimas ECB/2010/14 d?l eur? banknot? autenti?kumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio i?leidimo ? apyvart?. ?iais pakeitimais siekiama, kad gryn?j? eur? pakartotinis i?leidimas ? apyvart? vykt? efektyviau, taip pat ?vesta nauja banknot? tvarkymo aparat? kategorija (monet? i?davimo aparatai) ir ai?kiau apibr??tos grynuosius pinigus tvarkan?i? subjekt? atskaitomyb?s prievol?s. Naujasis sprendimas bus paskelbtas ECB interneto svetain?je.

Bank? prie?iūra

Prie?iūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso sprendimai d?l prudencini? reikalavim? nustatymo

963彩票开户Nuo 2019 m. lapkri?io 14 d. iki gruod?io 13 d. Valdan?ioji taryba neparei?k? prie?taraujanti keletui Prie?iūros valdybos pasiūlym? d?l prudencini? reikalavim? nustatymo i? viso 94 pri?iūrimiems subjektams. Visi subjektai tur?jo galimyb? teikti pastabas d?l atitinkamo konkre?iai jiems skirto sprendimo projekto. ?ie sprendimai parengti remiantis ECB ir kit? kompetenting? institucij? vykdyto prie?iūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) rezultatais. Apie priimtus galutinius sprendimus buvo prane?ta kiekvienam pri?iūrimam subjektui.

ECB sprendimai d?l pri?iūrim? kredito ?staig? svarbos

963彩票开户2019 m. lapkri?io 18 d. Valdan?ioji taryba neparei?k? prie?taraujanti Prie?iūros valdybos pasiūlymui pakeisti vienos pri?iūrimos kredito ?staigos svarbos status?. Reguliariai atnaujinamas pri?iūrim? subjekt? s?ra?as skelbiamas bank? prie?iūrai skirtoje ECB interneto svetain?je. Atlik?s metin? kredito ?staig? svarbos statuso per?iūr?, ECB paskelb?, kad 2020 m. tiesiogiai pri?iūr?s 117 bank? (?r. 2019 m. gruod?io 4 d. bank? prie?iūrai skirtoje ECB interneto svetain?je paskelbt? prane?im? spaudai ?iuo klausimu).

Pri?iūrimam subjektui skirta sankcija u? duomen? teikimo reikalavim? pa?eidimus

2019 m. gruod?io 3 d. ECB paskelb?, kad ?monei ?Natixis Wealth Management Luxembourg“ skyr? 1 850 000 EUR baud? u? dideli? pozicij? ribos ir informacijos teikimo apie dideles pozicijas reikalavim? pa?eidimus, padarytus 2016 ir 2017 m. Daugiau informacijos apie tai pateikta bank? prie?iūrai skirtoje ECB interneto svetain?je paskelbtame prane?ime spaudai ?iuo klausimu.

Per?iūr?ta ECB prie?iūros mokes?io teisin? baz?

2019 m. gruod?io 5 d. Valdan?ioji taryba pri?m? Reglament? ECB/2019/37, kuriuo i? dalies kei?iamas Reglamentas (ES) Nr. 1163/2014 d?l prie?iūros mokes?i?, ir Sprendim? ECB/2019/38 d?l mokestini? veiksni?, kurie naudojami metiniams prie?iūros mokes?iams apskai?iuoti, duomen? nustatymo bei rinkimo metodikos ir procedūr? (nauja redakcija). Abiejuose teis?s aktuose atsi?velgta ? pastabas, gautas per 2017 ir 2019 m. surengtas vie?as konsultacijas. Valdan?ioji taryba leido paskelbti atitinkamus konsultacij? rezultatus apibendrinan?ius prane?imus. Paskutini?j? vie?? konsultacij? rezultatai patvirtina, kad dabartin? ECB taikoma prie?iūros mokes?i? apskai?iavimo metodika yra laikoma s??ininga ir kad siekiant sistem? patobulinti reikia pakoreguoti tik kai kurias sritis. Pagrindiniai pakeitimai – i) mokes?iai bus apskai?iuojami ex post963彩票开户 principu, o ne pagal numatomas i?laidas, ii) ma?oms ma?iau svarbioms ?staigoms bus taikoma ma?esn? minimalioji mokes?io dalis, iii) kai kurie dalykai supaprastinami, pavyzd?iui, ECB surinkti prie?iūriniai duomenys bus panaudojami ir mokes?iams apskai?iuoti, o vietoj auditoriaus patvirtinimo d?l viso filial? turto bus teikiamas vadovyb?s ra?tas, iv) prane?imai apie mok?tin? mokest? bus siun?iami atitinkama oficialia ES kalba. Abu teis?s aktai, 2019 m. vie?? konsultacij? rezultatus apibendrinantis prane?imas ir atitinkamas prane?imas spaudai paskelbti bank? prie?iūrai skirtoje ECB interneto svetain?je.

2020 m. prie?iūros analiz?s programa patikrinimams vietoje ir vidaus modeli? patikrinimams vykdyti

2019 m. gruod?io 5 d. Valdan?ioji taryba neparei?k? prie?taraujanti Prie?iūros valdybos pasiūlymui patvirtinti 2020 m. prie?iūros analiz?s program?, pagal kuri? bus vykdomi ? Europos bank? prie?iūros sistem? ?traukt? svarbi? ?staig? patikrinimai vietoje ir vidaus modeli? patikrinimai. Patikrinim? vietoje prie?iūros analiz?s programa parengta vadovaujantis 2020 m. prie?iūros prioritetais. ?ie prioritetai paskelbti bank? prie?iūrai skirtoje ECB interneto svetain?je 2019 m. spalio m?n.

Sprendimai d?l duomen?, reikaling? prie?iūrinio tikrinimo ir vertinimo procesui, rinkimo

2019 m. gruod?io 11 d. Valdan?ioji taryba neparei?k? prie?taraujanti Prie?iūros valdybos pasiūlymui patvirtinti sprendimus, pagal kuriuos i? 113 bank? pra?oma papildomos informacijos, kuri reikalinga 2020 m. prie?iūrinio tikrinimo ir vertinimo procesui atlikti. Apie priimtus sprendimus prane?ta kiekvienam pri?iūrimam subjektui.

Kontaktai ?iniasklaidai

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户