var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Az EKB Kormányzótanácsának d?ntései (a kamatd?ntés mellett)

2019. december

2019. december 20.

Piaci m?veletek

Az eszk?zfedezet? értékpapíroktól és fedezett k?tvényekt?l eltér?, biztosítékkal fedezett, forgalomképes eszk?z?k elfogadhatósága fedezetként

A Kormányzótanács 2019. december 13-i d?ntése értelmében a j?v?ben nem fogad el az eurorendszerben fedezetként az eszk?zfedezet? értékpapíroktól és a fedezett k?tvényekt?l eltér?, biztosítékkal fedezett, forgalomképes eszk?z?ket. Az intézkedés célja, hogy az eurorendszer hitelm?veleteihez fedezetként elfogadható, biztosítékkal fedezett, forgalomképes eszk?z?k kategóriáinak meghatározásához k?vetkezetes és átlátható megk?zelítést alakítsunk ki. A d?ntés tényleges hatálybalépése az általános dokumentációval kapcsolatos, küsz?b?nálló módosítások érvénybelépésének dátumától függ, amelyre el?reláthatólag 2020 második negyedévében kerül sor. Ett?l kezdve mindazok a biztosítékkal fedezett, forgalomképes eszk?z?k, amelyek nem eszk?zfedezet? értékpapírok és nem fedezett k?tvények, de a hatálybalépés id?pontjakor még elfogadhatóak, további ?t évre mentesülnek az intézkedés hatálya alól, feltéve, hogy minden más k?vetelménynek megfelelnek. A fokozatos kivezetés eredményeként az újonnan kibocsátott, de az eszk?zfedezet? értékpapíroktól és fedezett k?tvényekt?l eltér?, biztosítékkal fedezett, forgalomképes eszk?z?k nem fogadhatóak el az eszk?zvásárlási programban (APP), azonban amelyek megvásárlása az APP keretén belül az általános dokumentáció módosításának hatálybalépése el?tt lezajlott, továbbra is az APP portfólióiban maradnak.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a készpénzhasználat visszafogására irányuló adóügyi intézkedésekr?l, G?r?gország

963彩票开户A Kormányzótanács 2019. november 20-án elfogadta a CON/2019/39 véleményt, amelyet a g?r?g pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az egyes pénzügyi intézményekre kivetett kül?nadó emelésér?l, Szlovákia

963彩票开户A Kormányzótanács 2019. november 26-én elfogadta a CON/2019/40 véleményt, amelyet a Szlovák K?ztársaság pénzügyminisztériumának felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a bizonyos hitelintézetek és fióktelepek számára készpénzszolgáltatások nyújtását el?író k?vetelményr?l, Svédország

963彩票开户A Kormányzótanács 2019. november 26-án elfogadta a CON/2019/41 véleményt, amelyet saját kezdeményezésb?l adott ki.

Az EKB véleménye a hitelintézetek által kihelyezett k?lcs?n?k értékpapírosítására vonatkozó garanciarendszerr?l, G?r?gország

A Kormányzótanács 2019. december 6-án elfogadta a CON/2019/42 véleményt, amelyet a g?r?g pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az egyes pénzpiaci szerepl?k eszk?zeire kivetett adókról és egyes hitelintézetek kiegészít? társasági adójáról, Litvánia

963彩票开户A Kormányzótanács 2019. december 16-án elfogadta a CON/2019/44 véleményt, amelyet saját kezdeményezésb?l adott ki.

Az EKB véleménye a pénzforgalmi szolgáltatásokról és pénzforgalmi rendszerekr?l, Bulgária

963彩票开户A Kormányzótanács 2019. december 17-én elfogadta a CON/2019/45 véleményt, amelyet a bolgár pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

Az eurorendszer számviteli rendszeréhez kapcsolódó jogi instrumentumok technikai módosításai

963彩票开户A Kormányzótanács 2019. november 20-án elfogadta az EKB/2019/34 iránymutatást a K?zponti Bankok Európai Rendszerében a k?nyvvitel és pénzügyi jelentéstétel jogi keretér?l szóló (EU) 2016/2249 iránymutatás módosításáról, az EKB/2019/35 határozatot az Európai K?zponti Bank éves beszámolójáról szóló (EU) 2016/2247 határozat módosításáról, valamint az EKB/2019/36 határozatot az Európai K?zponti Bank j?vedelmének átmeneti elosztásáról szóló (EU) 2015/298 határozat módosításáról. A módosítások lehet?vé teszik az Eurorendszer számvitelre vonatkozó jogi keretének technikai jelleg? pontosítását és kiigazítását. Az ?sszes jogi aktus hamarosan megjelenik az EKB honlapján.

Az Európai K?zponti Bank Kormányzótanácsának véleménye az Európai K?zponti Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezésér?l szóló tanácsi ajánlásról

A Kormányzótanács 2019. december 11-én az Európai Tanács eln?kének felkérésére elfogadta a CON/2019/43 véleményt. A vonatkozó sajtók?zlemény az EKB honlapján olvasható.

Az EKB Számvizsgáló Bizottságának új tagja

963彩票开户A Kormányzótanács 2019. december 11-én újabb hároméves id?tartamra meghosszabbította Josef Bonnici számvizsgáló bizottsági tagi megbízatását, amely így 2022. november 30-ig tart.

A Felülvizsgálati Testület tagjának kinevezése

A Kormányzótanács 2019. december 18-án a Felügyeleti Testület véleményét szem el?tt tartva ?téves id?tartamra kinevezte a Felülvizsgálati Testület tagjává Gerd H?uslert, a Bayerische Landesbank felügyel?bizottságának korábbi eln?két és a Deutsche Bundesbank igazgatóságának egykori tagját.

Az eurorendszer/KBER szakbizottságainak hároméves felülvizsgálata

A Kormányzótanács 2019. december 18-án a szakbizottságok megbízatásának háromévenkénti felülvizsgálata keretében 2022. december 31-ig újabb három évvel meghosszabbította az eurorendszer-, illetve KBER-bizottságok m?k?désének hatályát, és a jelzett id?pontig újra kinevezte az EKB eljárási szabályzatának 9.1 cikke alapján felállított bizottságok eln?keit, három kivétellel. A Kormányzótanács a Piaci M?veletek F?igazgatóság új f?igazgatóját, Iméne Rahmouni-Rousseau-t nevezte ki a Piaci M?veletek Bizottságának eln?ki pozíciójára 2020. február 1-i hatállyal, továbbá jóváhagyta a Kockázatkezelési Bizottság, valamint az Informatikai Bizottság ügyvezet? vagy ideiglenes eln?kei megbízatásának ideiglenes meghosszabbítását. Az utóbbiak állandó eln?keinek személyér?l 2020 folyamán hoznak d?ntést. A szakbizottságok teljes jegyzéke az EKB éves jelentésében olvasható.

Bankjegyek

Az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról szóló határozat módosítása

A Kormányzótanács 2019. december 5-én elfogadta az EKB/2019/39 határozatot az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról szóló EKB/2010/14 határozat módosításáról. A módosító határozat változtatásainak célja, hogy javítsa a készpénz visszaforgatásának hatékonyságát azáltal, hogy az érmekiadó automatákat új kategóriaként veszi fel a bankjegykezel? berendezések k?zé, illetve a készpénzkezel?k adatszolgáltatási k?telezettségeit világosabbá teszi. A módosító határozatot hamarosan k?zzétesszük az EKB honlapján.

Bankfelügyelet

Prudenciális k?vetelményeket megállapító SREP-határozatok

963彩票开户A Kormányzótanács a 2019. november 14. és december 13. k?z?tti id?szakban nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület t?bb javaslatcsomagja ellen, amelyek ?sszesen 94 felügyelt szervezetre állapítottak meg prudenciális k?vetelményeket. Minden érintett megkapta a lehet?séget, hogy jelezze észrevételeit a vonatkozó határozattervezettel kapcsolatban, amely az EKB és más illetékes hatóságok által végzett felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) alapján készült. A jóváhagyás után minden egyes felügyelt szervezetet értesítettünk a végleges határozatról.

Az EKB határozatai a felügyelt hitelintézetek jelent?ségér?l

A Kormányzótanács 2019. november 18-án nem emelt kifogást egy felügyelt hitelintézet jelent?ségére vonatkozó min?sítésének módosítására irányuló felügyeleti testületi javaslat ellen. A felügyelt szervezetek jegyzékét – amely az EKB bankfelügyeleti honlapján megtalálható – rendszeresen aktualizáljuk. A hitelintézetek jelent?ségének éves felülvizsgálata alapján az EKB bejelentette, hogy 2020-ban 117 bankot fog k?zvetlenül felügyelni (lásd az EKB bankfelügyeleti honlapján 2019. december 4-én e tárgyban k?zzétett sajtók?zleményt).

Felügyelt szervezetekkel szemben az adatszolgáltatási k?vetelmény megsértése miatt elrendelt szankció

Az EKB 2019. december 3-án bejelentette, hogy 1 850 000 € bírsággal sújtotta a Natixis Wealth Management Luxembourgot, mert az 2016-ban és 2017-ben megsértette a nagy kitettségi értékhatárra és a nagy kitettség bejelentésére vonatkozó k?vetelményeket. További részleteket a kapcsolódó sajtók?zlemény tartalmaz, amely megtalálható az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Az EKB felügyeleti díjakra vonatkozó, átdolgozott jogi keretrendszere

A Kormányzótanács 2019. december 5-én elfogadta az EKB/2019/37 rendeletet a felügyeleti díjakról szóló 1163/2014/EU rendelet módosításáról és az EKB/2019/38 határozatot az éves felügyeleti díjak kiszámításához használt díjtényez?kre vonatkozó adatok meghatározására és ?sszegy?jtésére vonatkozó módszertanról és eljárásokról (átdolgozás). Mindkét jogi aktus esetében figyelembe vettük a 2017-es és 2019-es nyilvános konzultációk során kapott észrevételeket. A Kormányzótanács jóváhagyta az említett nyilvános konzultációk visszajelzéseket tartalmazó nyilatkozatának k?zzétételét. A legújabb nyilvános konzultáció eredménye meger?síti, hogy az EKB-nál jelenleg a felügyeleti díjak kiszámítására alkalmazott módszertant igazságosnak tartják, és csak korlátozott mérték? módosításra volt szükség a díjrendszer jobbá tételére. A legf?bb módosítások a k?vetkez?k: (i) a díjak utólagos (ex-post) kivetése a becsült k?ltségek alapján t?rtén? számlázás helyett, (ii) a minimális díjkomponensre vonatkozó kedvezmény bevezetése a kevésbé jelent?s kisebb pénzintézetek számára, (iii) az eljárások egyszer?sítése, például az EKB rendelkezésére álló felügyeleti adatok újrafelhasználása és a fióktelepek teljes eszk?zállományára vonatkozó k?nyvvizsgálói igazolás helyett vezet?i levél elfogadása, (iv) díjfizetési felhívás kiküldése a hivatalos uniós nyelvek bármelyikén. Mindkét jogi aktus, a 2019-es nyilvános konzultációra benyújtott visszajelzések ?sszegzése és a kapcsolódó sajtók?zlemény megtalálható az EKB bankfelügyeleti honlapján.

A 2020. évi helyszíni ellen?rzések és bels?modell-vizsgálatok felügyeleti vizsgálati programja

963彩票开户A Kormányzótanács 2019. december 5-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy jóváhagyja az európai bankfelügyeleten belüli jelent?s hitelintézeteket érint?, 2020. évi helyszíni ellen?rzések és bels? modellekre vonatkozó vizsgálatok felügyeleti vizsgálati programját. A helyszíni felügyeleti vizsgálati program a 2020-as felügyeleti prioritásokon alapul, amelyeket 2019 októberében tettünk k?zzé az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Határozatok a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárással kapcsolatos adatgy?jtésr?l

963彩票开户Az EKB Kormányzótanácsa 2019. december 11-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy jóváhagyja a 2020-as felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljáráshoz 113 bank esetében szükséges kiegészít? információk bekérésér?l szóló határozatokat. A jóváhagyás után minden egyes felügyelt szervezetet értesítettünk a határozatokról.

Médiakapcsolatok

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户