var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Odluke Upravnog vije?a ESB-a (osim odluka o utvr?ivanju kamatnih stopa)

prosinac 2019.

20. prosinca 2019.

Tr?i?ne operacije

Prihvatljivost osigurane utr?ive imovine osim vrijednosnih papira osiguranih imovinom i pokrivenih obveznica kao kolaterala

963彩票开户Upravno vije?e odlu?ilo je 13. prosinca 2019. da Eurosustav vi?e ne?e prihva?ati kao kolateral osiguranu utr?ivu imovinu osim vrijednosnih papira osiguranih imovinom i pokrivenih obveznica. Time nastoji uspostaviti dosljedan, transparentan pristup odre?ivanju kategorija osigurane utr?ive imovine koje su prihvatljive kao kolateral u kreditnim poslovima Eurosustava. Stupanje na snagu te odluke ovisi o datumu stupanja na snagu izmjena Op?e dokumentacije, koje je predvi?eno za drugo tromjese?je 2020. Od tog datuma sva osigurana utr?iva imovina osim vrijednosnih papira osiguranih imovinom i pokrivenih obveznica koja bude prihvatljiva u trenutku stupanja na snagu odluke nastavit ?e se prihva?ati jo? pet godina pod uvjetom da i dalje ispunjava sve druge kriterije prihvatljivosti. U tom prijelaznom razdoblju novoizdana osigurana utr?iva imovina osim vrijednosnih papira osiguranih imovinom i pokrivenih obveznica ne?e biti prihvatljiva za kupnju u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira, dok ?e se takva imovina koja je kupljena u sklopu tog programa prije stupanja na snagu izmjena Op?e dokumentacije i dalje dr?ati u portfeljima programa kupnje vrijednosnih papira.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mi?ljenje ESB-a o nepoticajnim poreznim mjerama za upotrebu gotovine u Gr?koj

Upravno vije?e donijelo je 20. studenoga 2019. Mi?ljenje CON/2019/39 na zahtjev gr?kog ministarstva financija.

Mi?ljenje ESB-a o pove?anju posebnog nameta za odabrane financijske institucije u Slova?koj

Upravno vije?e donijelo je 26. studenoga 2019. Mi?ljenje CON/2019/40 na zahtjev slova?kog ministarstva financija.

Mi?ljenje ESB-a o zahtjevu za pru?anje nov?anih usluga od strane odre?enih kreditnih institucija i podru?nica u ?vedskoj

Upravno vije?e samoinicijativno je 26. studenoga 2019. donijelo Mi?ljenje CON/2019/41.

Mi?ljenje ESB-a o sustavu osiguranja za sekuritizacije kredita koje su inicirale kreditne institucije u Gr?koj

Upravno vije?e donijelo je 6. prosinca 2019. Mi?ljenje CON/2019/42 na zahtjev gr?kog ministarstva financija.

Mi?ljenje ESB-a o porezu na imovinu odre?enih sudionika na financijskim tr?i?tima i dodatnom porezu na dobit poduze?a za odre?ene kreditne institucije u Litvi

Upravno vije?e samoinicijativno je 16. prosinca 2019. donijelo Mi?ljenje CON/2019/44.

Mi?ljenje ESB-a o platnim uslugama i platnim sustavima u Bugarskoj

963彩票开户Upravno vije?e donijelo je 17. prosinca 2019. Mi?ljenje CON/2019/45 na zahtjev bugarskog ministra financija.

Upravljanje

Tehni?ke izmjene pravnih instrumenata povezanih s ra?unovodstvenim okvirom Eurosustava

Upravno vije?e donijelo je 20. studenoga 2019. Smjernicu ESB/2019/34 o izmjeni Smjernice (EU) 2016/2249 o pravnom okviru za ra?unovodstvo i financijsko izvje?tavanje u Europskom sustavu sredi?njih banaka, Odluku ESB/2019/35 o izmjeni Odluke (EU) 2016/2247 o godi?njim financijskim izvje?tajima Europske sredi?nje banke i Odluku ESB/2019/36 o izmjeni Odluke (EU) 2015/298 o privremenoj raspodjeli prihoda Europske sredi?nje banke. Izmjene obuhva?aju tehni?ka poja?njenja i prilagodbe pravnog okvira za ra?unovodstvo Eurosustava. Svi pravni akti bit ?e pravodobno objavljeni na mre?nim stranicama ESB-a.

Mi?ljenje Upravnog vije?a Europske sredi?nje banke o preporuci Vije?a o imenovanju ?lanice Izvr?nog odbora Europske sredi?nje banke

Upravno vije?e donijelo je 11. prosinca 2019. Mi?ljenje CON/2019/43 na zahtjev predsjednika Europskog vije?a. Povezano priop?enje za javnost mo?e se prona?i na mre?nim stranicama ESB-a.

?lanstvo u Odboru ESB-a za reviziju

Upravno vije?e imenovalo je 11. prosinca 2019. Josefa Bonnicija za ?lana Odbora ESB-a za reviziju na drugi trogodi?nji mandat, koji zavr?ava 30. studenoga 2022.

Imenovanje ?lana Administrativnog odbora za preispitivanja

Uzimaju?i u obzir mi?ljenje Nadzornog odbora, Upravno vije?e odlu?ilo je 18. prosinca 2019. imenovati Gerda H?uslera, biv?eg predsjednika Nadzornog odbora Bayerische Landesbank i biv?eg ?lana Izvr?nog odbora sredi?nje banke Deutsche Bundesbank, za ?lana Administrativnog odbora za preispitivanja na mandat od pet godina.

Trogodi?nje preispitivanje mandatā odborā Eurosustava/ESSB-a

U sklopu trogodi?njeg preispitivanja mandata odbora Upravno vije?e produljilo je 18. prosinca 2019. mandate odborima Eurosustava/ESSB-a, osnovanima u skladu s ?lankom 9. stavkom 1. Poslovnika ESB-a za jo? jedan mandat, koji istje?e 31. prosinca 2022. Na isto razdoblje, do 31. prosinca 2022., ponovno je imenovalo predsjednike tih odbora uz tri iznimke. Upravno vije?e imenovalo je Imène Rahmouni-Rousseau, novu direktoricu glavne uprave Operacije na tr?i?tu, sljede?om predsjednicom Odbora za operacije na tr?i?tu s u?inkom od 1. velja?e 2020. te je odobrilo privremeno produljenje mandata vr?itelju du?nosti predsjednika Odbora za upravljanje rizicima i privremenom predsjedniku Odbora za informacijsku tehnologiju. Odluke o imenovanju stalnih predsjednika tih odbora donijet ?e se tijekom 2020. Cjeloviti popis odbora mo?e se prona?i u Godi?njem izvje??u ESB-a.

Nov?anice

Izmjena odluke o provjeri autenti?nosti i prikladnosti euronov?anica te njihovu vra?anju u optjecaj

963彩票开户Upravno vije?e donijelo je 5. prosinca 2019. Odluku ESB/2019/39 o izmjeni Odluke ESB/2010/14 o provjeri autenti?nosti i prikladnosti euronov?anica te njihovu vra?anju u optjecaj. Svrha je izmjena pobolj?ati u?inkovitost vra?anja gotovine u optjecaj, uvrstiti ure?aje za isplatu kovanica kao novu kategoriju ure?aja za obradu nov?anica i pojasniti izvje?tajne obveze osoba koje profesionalno rukuju gotovinom. Odluka ESB/2019/39 bit ?e pravodobno objavljena na mre?nim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Odluke na temelju SREP-a kojima se utvr?uju bonitetni zahtjevi

Upravno vije?e nije u razdoblju od 14. studenoga do 13. prosinca 2019. imalo prigovor na nekoliko skupina prijedloga Nadzornog odbora o utvr?ivanju bonitetnih zahtjeva za ukupno 94 nadzirana subjekta. Svim naslovljenima pru?ena je prilika da se o?ituju o nacrtu odluke koja se na njih odnosi i donesena je na temelju postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP) koji provode ESB i druga nadle?na tijela. Svi nadzirani subjekti obavije?teni su o kona?nim odlukama po njihovu odobrenju.

Odluke ESB-a o zna?ajnosti nadziranih kreditnih institucija

963彩票开户Upravno vije?e nije 18. studenoga 2019. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da promijeni status zna?ajnosti jedne nadzirane kreditne institucije. Popis nadziranih subjekata redovito se posuvremenjuje i mo?e se prona?i na mre?nim stranicama ESB-a o nadzoru banaka. Nakon godi?njeg preispitivanja zna?ajnosti kreditnih institucija ESB je objavio da ?e u 2020. izravno nadzirati 117 banaka (vidi povezano priop?enje za javnost objavljeno 4. prosinca 2019. na mre?nim stranicama ESB-a o nadzoru banaka).

Sankcija izre?ena nadziranom subjektu zbog povrede obveza izvje??ivanja

ESB je 3. prosinca 2019. objavio da je izrekao kaznu u iznosu od 1 850 000 EUR dru?tvu Natixis Wealth Management Luxembourg zbog povrede ograni?enja velikih izlo?enosti i obveza izvje??ivanja o velikim izlo?enostima u 2016. i 2017. Podrobnije informacije mogu se prona?i u povezanom priop?enju za javnost na mre?nim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Revidirani pravni okvir ESB-a povezan s naknadama za nadzor

Upravno vije?e donijelo je 5. prosinca 2019. Uredbu ESB/2019/37 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1163/2014 o naknadama za nadzor i Odluku ESB/2019/38 o metodologiji i postupcima za utvr?ivanje i prikupljanje podataka u vezi s faktorima naknade koji se upotrebljavaju za izra?un godi?njih naknada za nadzor (preinaka). U tim pravnim aktima uzete su u obzir primjedbe primljene tijekom dvaju javnih savjetovanja, u 2017. i 2019. Upravno vije?e odobrilo je objavu izjava o povratnim informacijama koje se odnose na ta javna savjetovanja. Rezultat posljednjeg javnog savjetovanja potvr?uje da se trenuta?na metodologija kojom se ESB slu?i za izra?un naknada za nadzor smatra pravednom i da su bile potrebne samo manje prilagodbe u svrhu pobolj?anja okvira. Najva?nije izmjene obuhva?aju: 1) ubiranje naknada ex post963彩票开户 umjesto na temelju procijenjenih tro?kova, 2) uvo?enje popusta na minimalni sastavni dio naknade koji se primjenjuje na manje zna?ajne institucije manje veli?ine, 3) mjere za pojednostavljivanje postupka, na primjer ponovna upotreba nadzornih podataka kojima ESB ve? raspola?e i dostava dopisa uprave umjesto revizorske provjere za ukupnu imovinu podru?nica te 4) mogu?nost izdavanja obavijesti o naknadi za nadzor na bilo kojem slu?benom jeziku EU-a. Oba pravna akta zajedno s izjavom o povratnim informacijama koja se odnosi na javno savjetovanje u 2019. i povezanim priop?enjem za javnost mogu se prona?i na mre?nim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Program nadzornog ispitivanja za 2020. koji obuhva?a nadzore na licu mjesta i istrage internih modela

963彩票开户Upravno vije?e nije 5. prosinca 2019. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da odobri Program nadzornog ispitivanja za 2020. koji obuhva?a nadzore na licu mjesta i istrage internih modela u zna?ajnim institucijama u sklopu europskog nadzora banaka. Program nadzornog ispitivanja na licu mjesta temelji se na nadzornim prioritetima za 2020., koji su objavljeni na mre?nim stranicama ESB-a o nadzoru banaka u listopadu 2019.

Odluke o prikupljanju podataka povezanom sa SREP-om

963彩票开户Upravno vije?e nije 11. prosinca 2019. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da odobri odluke kojima se od 113 banaka zahtijevaju dodatne informacije potrebne za provedbu SREP-a u 2020. Svi nadzirani subjekti obavije?teni su o odlukama po njihovu odobrenju.

Kontaktni podatci za medije

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户