var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

EKP n?ukogu otsused (v?lja arvatud otsused intressim??rade kohta)

Detsember 2019

20. detsember 2019

Turuoperatsioonid

Tagatud turuk?lblike varade (v.a varaga tagatud v??rtpaberid ja pandikirjad) k?lblikkus tagatisena

13. detsembril 2019 otsustas EKP n?ukogu, et eurosüsteemi laenuoperatsioonide k?lbliku tagatisena ei aktsepteerita enam muid tagatud turuk?lblikke varasid peale varaga tagatud v??rtpaberite ja pandikirjade. Otsuse eesm?rk on luua j?rjepidev ja l?bipaistev l?henemisviis, mille alusel m??ratakse kindlaks eurosüsteemi laenuoperatsioonide jaoks k?lblikeks tagatisvaradeks kvalifitseeruvate tagatud turuk?lblike varade liigid. Otsus j?ustub samal kuup?eval, mil j?ustuvad eelseisvad muudatused ülddokumentatsioonis (kavakohaselt 2020. aasta teises kvartalis). Alates sellest kuup?evast on k?ik tagatud turuk?lblikud varad (v.a varaga tagatud v??rtpaberid ja pandikirjad), mis on k?lblikud asjaomase otsuse j?ustumise ajal, tagatisvarana k?lblikud veel viis aastat tingimusel, et need vastavad k?igile muudele k?lblikkuskriteeriumitele. üleminekuprotsessi j?rel j??vad uutest emiteeritavatest tagatud turuk?lblikest varadest varaostukava raames tehtavateks ostudeks k?lblikuks vaid varaga tagatud v??rtpaberid ja pandikirjad. Varaostukava raames juba ostetud varasid hoitakse p?rast ülddokumentatsiooni muudatuste j?ustumist j?tkuvalt varaostukava portfellides.

?igusaktid

EKP arvamus negatiivse maksustiimuli kohaldamise kohta sularaha kasutamisel Kreekas

963彩票开户20. novembril 2019 v?ttis EKP n?ukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2019/39.

EKP arvamus teatavate finantseerimisasutuste suhtes kohaldatava erimaksu suurendamise kohta Slovakkias

963彩票开户26. novembril 2019 v?ttis EKP n?ukogu Slovakkia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2019/40.

EKP arvamus seoses n?udega, mille kohaselt peavad teatavad krediidiasutused ja filiaalid osutama sularahateenuseid Rootsis

26. novembril 2019 v?ttis EKP n?ukogu omal algatusel vastu arvamuse CON/2019/41.

EKP arvamus krediidiasutuste poolt algatatud laenude v??rtpaberistamise garantiiskeemide kohta Kreekas

6. detsembril 2019 v?ttis EKP n?ukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2019/42.

EKP arvamus teatavate finantsturul osalejate varade maksustamise kohta ja t?iendava ettev?tte tulumaksu kohaldamise kohta teatavate krediidiasutuste suhtes Leedus

963彩票开户16. detsembril 2019 v?ttis EKP n?ukogu omal algatusel vastu arvamuse CON/2019/44.

EKP arvamus makseteenuste ja maksesüsteemide kohta Bulgaarias

963彩票开户17. detsembril 2019 v?ttis EKP n?ukogu Bulgaaria rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2019/45.

üldjuhtimine

Eurosüsteemi raamatupidamisraamistikku k?sitlevate ?igusaktide tehnilised muudatused

20. novembril 2019 v?ttis EKP n?ukogu vastu suunise EKP/2019/34, millega muudetakse suunist (EL) 2016/2249 raamatupidamise ja finantsaruandluse ?igusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis, otsuse EKP/2019/35, millega muudetakse otsust (EL) 2016/2247 Euroopa Keskpanga raamatupidamise aastaaruannete kohta, ning otsuse EKP/2019/36, millega muudetakse otsust (EL) 2015/298 Euroopa Keskpanga tulu vahepealse jaotamise kohta. Muudatused kujutavad endast tehnilisi selgitusi ja kohandusi eurosüsteemi raamatupidamise ?igusraamistikus. K?nealused ?igusaktid avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Euroopa Keskpanga n?ukogu arvamus seoses n?ukogu soovitusega Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta

11. detsembril 2019 v?ttis EKP n?ukogu Euroopa ülemkogu eesistuja taotlusel vastu arvamuse CON/2019/43. Sellekohane pressiteade on k?ttesaadav EKP veebilehel.

EKP auditikomitee koosseis

11. detsembril 2019 nimetas EKP n?ukogu Josef Bonnici veel kolmeks aastaks EKP auditikomitee liikmeks. Tema ametiaeg l?peb 30. novembril 2022.

Vaidlustusn?ukogu liikme ametisse nimetamine

963彩票开户V?ttes arvesse j?relevalven?ukogu arvamust, otsustas EKP n?ukogu 18. detsembril 2019 nimetada Bayerische Landesbanki j?relevalven?ukogu endise esimehe ja Saksamaa keskpanga juhatuse endise liikme Gerd H?usleri vaidlustusn?ukogu liikmeks viieaastaseks ametiajaks.

Eurosüsteemi/EKPSi komiteede volituste l?bivaatamine iga kolme aasta j?rel

18. detsembril 2019 otsustas EKP n?ukogu iga kolme aasta j?rel toimuva komiteede volituste l?bivaatamise k?igus, et koosk?las EKP kodukorra artikliga 9.1 loodud eurosüsteemi/EKPSi komiteede volitusi pikendatakse kuni 31. detsembrini 2022, ning nimetas (kolme erandiga) sama kuup?evani uuesti ametisse nende komiteede esimehed. N?ukogu nimetas alates 1. veebruarist 2020 turuoperatsioonide komitee esimehena ametisse turutehingute peadirektoraadi uue peadirektori Imène Rahmouni-Rousseau ning kiitis heaks riskijuhtimise komitee ja infotehnoloogia komitee esimehe v?i esimehe kohuset?itja volituste ajutise pikendamise. Nende komiteede alalised esimehed m??ratakse 2020. aasta jooksul. Komiteede t?ielik loetelu on avaldatud EKP aastaaruandes.

Pangat?hed

Europangat?htede ehtsuse ja ringlusk?lblikkuse kontrolli ning pangat?htede taasringlust k?sitleva otsuse muutmine

5. detsembril 2019 v?ttis EKP n?ukogu vastu otsuse EKP/2019/39, millega muudetakse otsust EKP/2010/14 euro pangat?htede ehtsuse ja ringlusk?lblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta. Muudatuste eesm?rk on parandada pangat?htede taasringlusse laskmise t?husust, lisada sularahat??tluses kasutatavate seadmete liikide hulka mündiautomaadid ning selgitada sularahak?itlejate aruandluskohustusi. Muudetud otsus avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Pangandusj?relevalve

SREPi otsused usaldatavusn?uete kohaldamise kohta

EKP n?ukogu otsustas ajavahemikus 14. novembrist kuni 13. detsembrini 2019 mitte esitada vastuv?iteid mitmele j?relevalven?ukogu otsusele, mis k?sitlevad 94 j?relevalve alla kuuluva üksuse suhtes kohaldatavaid usaldatavusn?udeid. Igale üksusele anti v?imalus esitada oma m?rkused EKP ja muude p?devate asutuste tehtud j?relevalvealase l?bivaatamise ja hindamise protsessile (SREP) tuginenud otsuse eeln?u kohta. P?rast heakskiitmist teavitati j?relevalve alla kuuluvaid üksusi l?plikest otsustest.

EKP otsused j?relevalve alla kuuluvate krediidiasutuste olulisuse kohta

18. novembril 2019 tegi EKP n?ukogu otsuse mitte esitada vastuv?iteid j?relevalven?ukogu ettepanekule muuta ühe j?relevalvealuse krediidiasutuse staatust. J?relevalve alla kuuluvate üksuste nimekirja ajakohastatakse korrap?raselt ja see on k?ttesaadav EKP pangandusj?relevalve veebilehel. Krediidiasutuste olulisuse iga-aastase l?bivaatamise j?rel teatas EKP, et 2020. aastal kuulub tema otsese j?relevalve alla 117 panka (vt 2019. aasta 4. detsembri pressiteade EKP pangandusj?relevalve veebilehel).

J?relevalve alla kuuluvale üksusele aruandlusn?uete rikkumise eest kehtestatud sanktsioon

3. detsembril 2019 teatas EKP, et on m??ranud Natixis Wealth Management Luxembourgile 1 850 000 euro suuruse karistuse riskide kontsentreerumise piirm??ra ja seonduvate aruandlusn?uete rikkumise eest 2016. ja 2017. aastal. T?psemat teavet saab EKP pangandusj?relevalve veebilehel avaldatud pressiteatest.

EKP j?relevalvetasude l?bivaadatud ?igusraamistik

5. detsembril 2019 v?ttis EKP n?ukogu vastu m??ruse EKP/2019/37, millega muudetakse m??rust (EL) nr 1163/2014 j?relevalvetasude kohta, ning otsuse EKP/2019/38 iga-aastase j?relevalvetasu arvestamiseks kasutatavate teguritega seotud andmete m??ratlemise ja kogumise meetodite ja korra kohta (uuesti s?nastatud). M?lemas ?igusaktis v?eti arvesse m?rkusi, mis saadi kahe avaliku konsultatsiooni k?igus 2017. ja 2019. aastal. EKP n?ukogu kiitis heaks nende avalike konsultatsioonide tagasiside aruannete avaldamise. Viimase avaliku konsultatsiooni tulemused kinnitavad, et EKP j?relevalvetasude arvutamise praegust metoodikat peetakse ?iglaseks ja raamistiku t?hustamiseks tuli teha vaid m?ned kohandused. Peamised muutused on j?rgmised: i) j?relevalvetasusid hakatakse koguma tagantj?rele, mitte prognoositavate kulude alusel; ii) v?hendatakse v?iksemate v?hem oluliste krediidiasutuste minimaalset tasukomponenti; iii) protsessi lihtsustamise eesm?rgil lubatakse taaskasutada EKP-le k?ttesaadavaid j?relevalveandmeid ning krediidiasutuste filiaalid v?ivad esitada varade koguv??rtuse kohta audiitori kinnituse asemel juhtkonna kirja; ning iv) tasu maksmise teateid hakatakse v?ljastama k?igis ELi ametlikes keeltes. Asjaomased ?igusaktid koos 2019. aasta avaliku konsultatsiooni tagasiside aruande ja pressiteatega on k?ttesaadavad EKP pangandusj?relevalve veebilehel.

J?relevalvealane kontrolliprogramm kohapealsete kontrollide ja sisemudelitega seotud uurimiste kohta 2020. aastal

5. detsembril 2019 tegi EKP n?ukogu otsuse mitte esitada vastuv?iteid j?relevalven?ukogu ettepanekule kiita heaks 2020. aasta j?relevalvealane kontrolliprogramm, mis k?sitleb kohapealseid kontrolle ja sisemudelitega seotud uurimisi ühtsesse j?relevalvemehhanismi kuuluvates olulistes krediidiasutustes. Kohapealne j?relevalvealane kontrolliprogramm p?hineb 2020. aasta j?relevalveprioriteetidel, mis avaldati EKP pangandusj?relevalve veebilehel 2019. aasta oktoobris.

Otsused SREPiga seotud andmekogumisprotsessi kohta

11. detsembril 2019 tegi EKP n?ukogu otsuse mitte esitada vastuv?iteid j?relevalven?ukogu ettepanekule kiita heaks otsused, mille alusel küsitakse 2020. aasta SREPi l?biviimiseks vajalikke t?iendavaid andmeid 113 pangalt. P?rast heakskiitmist teavitati otsustest j?relevalve alla kuuluvaid üksusi.

Kontaktandmed

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户