var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesr?d (ud over rentebeslutningerne)

December 2019

963彩票开户20. december 2019

Markedsoperationer

Sikkerhedsstillelse i form af sikrede oms?ttelige aktiver, som ikke er asset-backed securities og s?rligt d?kkede obligationer

Den 13. december 2019 besluttede Styrelsesr?det, at det ikke l?ngere vil acceptere andre sikrede oms?ttelige aktiver end asset-backed securities (ABS) og s?rligt d?kkede obligationer som sikkerhed i Eurosystemet. Det er hensigten at indf?re en ensartet og gennemsigtig definition af de kategorier af sikrede oms?ttelige aktiver, der kan anvendes som sikkerhed i Eurosystemets kreditoperationer. Beslutningen tr?der endeligt i kraft samme dag, som de kommende ?ndringer af Dokumentationsgrundlaget – der er planlagt til 2. kvartal 2020 – tr?der i kraft. Fra og med denne dato bliver alle andre sikrede oms?ttelige aktiver end ABS og s?rligt d?kkede obligationer, som er godkendt til sikkerhedsstillelse, n?r beslutningen tr?der i kraft, omfattet af en fem?rig overgangsbestemmelse, s?fremt de fortsat opfylder alle andre godkendelseskriterier. Som f?lge af denne udfasningsproces kan nye udstedelser af sikrede oms?ttelige aktiver – som ikke er ABS eller s?rligt d?kkede obligationer – ikke l?ngere opk?bes under opk?bsprogrammet APP. De aktiver, der allerede er opk?bt under APP p? det tidspunkt, hvor ?ndringerne af Dokumentationsgrundlaget tr?der i kraft, vil dog fortsat indg? i APP-portef?ljerne.

R?dgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om skattem?ssige hindringer for anvendelsen af kontanter i Gr?kenland

963彩票开户Den 20. november 2019 vedtog Styrelsesr?det udtalelse CON/2019/39 p? anmodning af det gr?ske finansministerium.

ECB's udtalelse om forh?jelsen af den s?rlige afgift p? udvalgte finansielle institutioner i Slovakiet

963彩票开户Den 26. november 2019 vedtog Styrelsesr?det udtalelse CON/2019/40 p? anmodning af finansministeriet i Den Slovakiske Republik.

ECB's udtalelse om kravet til vise kreditinstitutter og filialer om at tilbyde kontanttjenester i Sverige

Den 26. november 2019 vedtog Styrelsesr?det udtalelse CON/2019/41 p? eget initiativ.

ECB's udtalelse om en garantiordning for securitiseringer af l?n, der ydes af kreditinstitutter i Gr?kenland

Den 6. december 2019 vedtog Styrelsesr?det udtalelse CON/2019/42 p? anmodning af det gr?ske finansministerium.

ECB's udtalelse om skatter p? visse finansielle markedsdeltageres aktiver og yderligere selskabsskatter p? visse kreditinstitutter i Litauen

963彩票开户Den 16. december 2019 vedtog Styrelsesr?det udtalelse CON/2019/44 p? eget initiativ.

ECB's udtalelse om betalingstjenester og betalingssystemer i Bulgarien

963彩票开户Den 17. december 2019 vedtog Styrelsesr?det udtalelse CON/2019/45 p? anmodning af den bulgarske finansminister.

Corporate governance

Tekniske ?ndringer til retsakter med relation til Eurosystemets regnskabssystem

Den 20. november 2019 vedtog Styrelsesr?det retningslinje ECB/2019/34 om ?ndring af retningslinje ECB/2016/2249 om den retlige ramme for bogf?ring og regnskabsrapportering i Det Europ?iske System af Centralbanker, afg?relse ECB/2019/35 om ?ndring af afg?relse ECB/2016/2247 om Den Europ?iske Centralbanks ?rsregnskab og afg?relse ECB/2019/36 om ?ndring af afg?relse (EU) 2015/298 om forel?big fordeling af Den Europ?iske Centralbanks indt?gter. ?ndringerne tilgodeser en r?kke tekniske pr?ciseringer og tilpasninger af de retlige rammer for Eurosystemets regnskabssystem. Alle retsakter offentligg?res inden l?nge p? ECB's websted.

Udtalelse fra Styrelsesr?det for Den Europ?iske Centralbank om R?dets henstilling om udn?vnelse af et medlem af Den Europ?iske Centralbanks direktion

Den 11. december 2019 vedtog Styrelsesr?det udtalelse CON/2019/43 p? anmodning af formanden for Det Europ?iske R?d. En pressemeddelelse om dette findes p? ECB's websted.

Nyt medlem af ECB's revisionsudvalg

963彩票开户Den 11. december 2019 udn?vnte Styrelsesr?det Josef Bonnici til medlem af ECB's revisionsudvalg for en ny periode p? tre ?r, der udl?ber 30. november 2022.

Udn?vnelse af et medlem af Det Administrative Klagen?vn

Den 18. december 2019 besluttede Styrelsesr?det under henvisning til Tilsynsr?dets udtalelse at udn?vne Gerd H?usler, tidligere bestyrelsesformand i Bayerische Landesbank og tidligere medlem af Deutsche Bundesbanks direktion, til medlem af Det Administrative Klagen?vn for en periode p? fem ?r.

963彩票开户Tre?rig gennemgang af Eurosystemets/ESCB's komitéer

Den 18. december 2019 forl?ngede Styrelsesr?det som led i den tre?rige gennemgang af mandaterne for Eurosystem-/ESCB-komitéerne, der er nedsat i henhold til artikel 9.1 i ECB's forretningsorden, deres mandater i yderligere en tre?rig periode, som udl?ber 31. december 2022. Styrelsesr?det genudn?vnte samtidig form?ndene for komitéerne indtil 31. december 2022 med tre undtagelser. Styrelsesr?det udn?vnte Imène Rahmouni-Rousseau, kommende generaldirekt?r for Markedsoperationer, som n?ste formand for Markedsoperationskomitéen fra 1. februar 2020 og vedtog en midlertidig forl?ngelse af mandatet for den fungerende formand og interim-formanden for Risikostyringskomitéen og IT-komitéen. Form?ndene for disse komitéer bliver udn?vnt i l?bet af 2020. Den fuldst?ndige fortegnelse over komitéerne findes i ECB's ?rsberetning.

Eurosedler

?ndring af afg?relse om kontrol af eurosedlers ?gthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler

Den 5. december 2019 vedtog Styrelsesr?det afg?relse ECB/2019/39 om ?ndring af afg?relse ECB/2010/14 om kontrol af eurosedlers ?gthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler. ?ndringsafg?relsen indeholder ?ndringer, som g?r recirkuleringen af kontanter mere effektiv, tilf?jer maskiner til distribution af m?nter som en ny kategori af seddelsorteringsmaskiner og pr?ciserer indberetningskravene til kontanth?ndterende virksomheder. Den offentligg?res inden l?nge p? ECB'963彩票开户s websted.

Banktilsyn

SREP-afg?relser om tilsynsm?ssige krav

Mellem 14. november og 13. december 2019 gjorde Styrelsesr?det ikke indsigelse mod flere s?t af forslag stillet af Tilsynsr?det, hvori der opstilles tilsynskrav til i alt 94 enheder under tilsyn. De enkelte adressater fik mulighed for at kommentere det relevante udkast til afg?relse, der var baseret p? den tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP), som ECB og andre kompetente myndigheder havde gennemf?rt. Efter vedtagelsen af de endelige afg?relser blev de enkelte enheder under tilsyn underrettet.

ECB-afg?relser om signifikansen af kreditinstitutter under tilsyn

963彩票开户Den 18. november 2019 gjorde Styrelsesr?det ikke indsigelse mod Tilsynsr?dets forslag om at ?ndre signifikansstatus for et kreditinstitut under tilsyn. Fortegnelsen over enheder under tilsyn opdateres regelm?ssigt. Den findes p? ECB's banktilsynswebsted. Efter den ?rlige gennemgang af kreditinstitutternes signifikans har ECB meddelt, at 117 banker underl?gges ECB's direkte tilsyn i 2020 (se pressemeddelelsen herom, som blev offentliggjort p? ECB's banktilsynswebsted 4. december 2019).

Enhed under tilsyn p?lagt sanktioner som f?lge af overtr?delser af indberetningskravene

Den 3. december 2019 meddelte ECB, at Natixis Wealth Management Luxembourg var blevet p?lagt en b?desanktion p? 1.850.000 euro for overtr?delse af gr?nsen for store eksponeringer og indberetningskravene for store eksponeringer i 2016 og 2017. Yderligere information herom findes i en pressemeddelelse, som er offentliggjort p? ECB's banktilsynswebsted.

?ndring af ECB's retlige rammer for tilsynsgebyrer

Den 5. december 2019 vedtog Styrelsesr?det forordning ECB/2019/37 om ?ndring af forordning (EU) nr. 1163/2014 om tilsynsgebyrer og afg?relse ECB/2019/38 om metoden til og procedurerne for fasts?ttelse og indsamling af data om de gebyrfaktorer, der anvendes til beregning af de ?rlige tilsynsgebyrer (omarbejdning). Begge retsakter tog h?jde for indkomne kommentarer i forbindelse med to offentlige h?ringer i 2017 og 2019. Styrelsesr?det godkendte begge redeg?relser fra de offentlige h?ringer til offentligg?relse. Resultatet af den seneste offentlige h?ring bekr?fter, at ECB's nuv?rende metode til at beregne tilsynsgebyrer er retf?rdig, og at der kun var behov for begr?nsede justeringer for at forbedre rammen. De vigtigste ?ndringer er i) at gebyrerne opkr?ves efter gebyrperioden og ikke p? grundlag af estimerede udgifter, ii) at der indf?res et nedslag i minimumsgebyrkomponenten for sm? mindre signifikante institutter, iii) forenklinger, fx at tilsynsdata, som allerede findes i ECB, genanvendes, samt at der sendes en administrationsskrivelse, i stedet for at der udf?res revisorverifikation af filialers samlede aktiver, og iv) at der udarbejdes gebyrmeddelelser p? alle EU's officielle sprog. Begge retsakter findes sammen med redeg?relsen for resultatet af den offentlige h?ring i 2019 og en pressemeddelelse herom p? ECB's banktilsynswebsted.

Tilsynsprogram for inspektioner p? stedet og unders?gelser af interne modeller i 2020

Den 5. december 2019 gjorde Styrelsesr?det ikke indsigelse mod Tilsynsr?dets forslag om at vedtage tilsynsprogrammet (Supervisory Examination Programme (SEP)) for inspektioner p? stedet og unders?gelser af interne modeller i 2020 for signifikante institutter inden for det europ?iske banktilsyn. SEP for inspektioner p? stedet er udarbejdet p? grundlag af tilsynsprioriteterne i 2020, som blev offentliggjort p? ECB's banktilsynswebsted i oktober 2019.

Afg?relser om dataindsamlingsprocessen under SREP

963彩票开户Den 11. december 2019 gjorde Styrelsesr?det ikke indsigelse mod et forslag fra Tilsynsr?det om at vedtage afg?relser, i henhold til hvilke der kan indhentes supplerende oplysninger fra 113 banker, som er n?dvendige for at kunne gennemf?re SREP i 2020. Efter at afg?relserne var vedtaget, blev de enkelte enheder under tilsyn underrettet.

Medie- og pressehenvendelser

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户