var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Rozhodnutí p?ijatá Radou guvernér? ECB (jiná ne? rozhodnutí o stanovení úrokovych sazeb)

prosinec 2019

20. prosince 2019

Tr?ní operace

Zp?sobilost zaji?těnych obchodovatelnych aktiv jinych ne? cennych papír? krytych aktivy a krytych dluhopis? jako zaji?tění

Rada guvernér? rozhodla 13. prosince 2019, ?e u? nebude jako zaji?tění Eurosystému p?ijímat zaji?těná obchodovatelná aktiva jiná ne? cenné papíry kryté aktivy (asset-backed securities – ABS) a kryté dluhopisy. Cílem je stanovit konzistentní a transparentní p?ístup k vymezení kategorií zaji?těnych obchodovatelnych aktiv zp?sobilych jako zaji?tění pro úvěrové operace Eurosystému. Samotné datum, kdy rozhodnutí vstoupí v platnost, bude ur?eno datem, kdy vstoupí v platnost nadcházející změny obecné dokumentace, které se p?edpokládají ve druhém ?tvrtletí 2020. K tomu datu budou v?echna obchodovatelná aktiva jiná ne? ABS a kryté dluhopisy, které jsou zp?sobilé, kdy? rozhodnutí vstoupí v platnost, uznány na dal?ích pět let za p?edpokladu, ?e budou nadále splňovat v?echna dal?í kritéria zp?sobilosti. V d?sledku tohoto procesu postupného ukon?ování zp?sobilosti se nově vydaná zaji?těná obchodovatelná aktiva jiná ne? ABS and kryté dluhopisy stanou nezp?sobilymi ke koupi v rámci programu nákupu aktiv (asset purchase programme – APP), zatímco aktiva, která byla v okam?ik vstupu obecné dokumentace v platnost ji? zakoupená v rámci APP, budou nadále dr?ena v portfoliích APP.

Stanoviska k právním p?edpis?m

Stanovisko ECB k daňovému znevyhodnění pou?ívání hotovosti v ?ecku

Rada guvernér? p?ijala 20. listopadu 2019 stanovisko CON/2019/39 na ?ádost ?eckého ministerstva financí.

Stanovisko ECB ke zvy?ení zvlá?tního odvodu vybranych finan?ních institucí na Slovensku

Rada guvernér? p?ijala 26. listopadu 2019 stanovisko CON/2019/40 na ?ádost Ministerstva financí Slovenské republiky.

Stanovisko ECB k povinnosti některych úvěrovych institucí a pobo?ek poskytovat hotovostní slu?by ve ?védsku

Rada guvernér? p?ijala 26. listopadu 2019 stanovisko CON/2019/41 z vlastního podnětu.

Stanovisko ECB k záru?nímu systému pro sekuritizace úvěr?, jejich? p?vodci jsou úvěrové instituce v ?ecku

Rada guvernér? p?ijala 6. prosince 2019 stanovisko CON/2019/42 na ?ádost ?eckého ministerstva financí.

Stanovisko ECB k daním z aktiv některych ú?astník? finan?ního trhu a k dodate?nym daním z p?íjm? právnickych osob dopadajícím na některé úvěrové instituce v Litvě

Rada guvernér? p?ijala 16. prosince 2019 stanovisko CON/2019/44 z vlastního podnětu.

Stanovisko ECB k platebním slu?bám a platebním systém?m v Bulharsku

963彩票开户Rada guvernér? p?ijala 17. prosince 2019 stanovisko CON/2019/45 na ?ádost bulharského ministra financí.

Správa a ?ízení

Technické úpravy právních nástroj? tykajících se ú?etního rámce Eurosystému

Rada guvernér? schválila 20. listopadu 2019 obecné zásady ECB/2019/34, kterymi se mění obecné zásady (EU) 2016/2249 o právním rámci pro ú?etnictví a finan?ní vykazování v Evropském systému centrálních bank, Rozhodnutí ECB/2019/35, kterym se mění rozhodnutí (EU) 2016/2247 o ro?ních ú?etních závěrkách Evropské centrální banky, a Rozhodnutí ECB/2019/36, kterym se mění rozhodnutí (EU) 2015/298 o prozatímním p?erozdělování p?íjmu Evropské centrální banky. Změny zohledňují technická vyjasnění a úpravy právního rámce pro ú?etnictví v Eurosystému. V?echny právní akty budou v?as zve?ejněny na internetovych stránkách ECB.

Stanovisko Rady guvernér? Evropské centrální banky k doporu?ení Rady o jmenování ?lenky Vykonné rady Evropské centrální banky

Dne 11. prosince 2019 p?ijala Rada guvernér? na ?ádost p?edsedy Evropské rady stanovisko CON/2019/43. Související tisková zpráva je k dispozici na internetovych stránkách ECB.

?lenství ve vyboru ECB pro audit

Dne 11. prosince 2019 jmenovala Rada guvernér? Josefa Bonniciho ?lenem Vyboru ECB pro audit na druhé t?íleté období, které skon?í 30. listopadu 2022.

Jmenování ?lena správní revizní komise

Dne 18. prosince 2019 p?ijala Rada guvernér? s ohledem na stanovisko Rady dohledu rozhodnutí, ?e pan Gerd H?usler, byvaly p?edseda rady dohledu Bayerische Landesbank a byvaly ?len vykonné rady Deutsche Bundesbank, bude jmenován ?lenem správní revizní komise na období pěti let.

P?ezkum vybor? Eurosystému/ESCB, ktery je prováděn ka?dé t?i roky

963彩票开户Dne 18. prosince 2019 v rámci p?ezkumu mandát? vybor?, ktery je prováděn ka?dé t?i roky, prodlou?ila Rada guvernér? mandáty vybor? Eurosystému/ESCB vytvo?enych v souladu s ?lánkem 9.1 jednacího ?ádu ECB na dal?í období kon?ící 31. prosince 2022 a opětovně jmenovala jejich p?edsedy do 31. prosince 2022 s t?emi vyjimkami. Rada guvernér? jmenovala Imène Rahmouni-Rousseauovou, nastupující generální ?editelku pro tr?ní operace, p?í?tí p?edsedkyní Vyboru pro tr?ní operace s ú?inností od 1. února 2020 a schválila do?asné prodlou?ení mandátu ú?adujícího, resp. prozatímního p?edsedy Vyboru pro ?ízení rizik a Vyboru pro informa?ní technologie, o jejich? stálych p?edsedech bude rozhodnuto v pr?běhu roku 2020. úplny seznam vybor? je uveden ve vyro?ní zprávě ECB.

Bankovky

Změna rozhodnutí o ově?ování pravosti a upot?ebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu

963彩票开户Rada guvernér? p?ijala 5. prosince 2019 rozhodnutí ECB/2019/39, kterym se mění rozhodnutí ECB/2010/14 o ově?ování pravosti a upot?ebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu. Pozměňující rozhodnutí zavádí změny, které mají za cíl zlep?it ú?innost navracení hotovosti do oběhu, zahrnuje automaty na vydej mincí jako novou kategorii stroj? na zpracování bankovek a vyjasňuje vykazovací povinnost subjekt? zpracovávajících hotovost. Toto pozměňující rozhodnutí bude v?as zve?ejněno na internetovych stránkách ECB.

Bankovní dohled

Rozhodnutí SREP stanovující obez?etnostní po?adavky

Mezi 14. listopadem a 13. prosincem 2019 Rada guvernér? nevznesla námitky v??i několika soubor?m návrh? Rady dohledu stanovujícím obez?etnostní po?adavky celkem pro 94 dohlí?enych subjekt?. V?em adresát?m byla dána mo?nost vyjád?it se k p?íslu?nému návrhu rozhodnutí, zalo?eném na procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu (SREP), ktery vykonávají ECB a dal?í p?íslu?né orgány. Jakmile byla kone?ná rozhodnutí schválena, byl o nich ka?dy jednotlivy dohlí?eny subjekt informován.

Rozhodnutí ECB o vyznamnosti dohlí?enych úvěrovych institucí

Rada guvernér? nevznesla 18. listopadu 2019 námitky v??i návrhu Rady dohledu změnit status vyznamnosti jedné dohlí?ené úvěrové instituce. Seznam dohlí?enych subjekt? je pravidelně aktualizován a je k dispozici na internetovych stránkách ECB věnovanych bankovnímu dohledu. Po provedení ro?ního p?ezkumu vyznamnosti úvěrovych institucí ECB oznámila, ?e bude v roce 2020 vykonávat p?ímy dohled nad 117 bankami (viz související tisková zpráva zve?ejněná 4. prosince 2019 na internetovych stránkách ECB věnovanych bankovnímu dohledu).

Sankce udělená dohlí?enému subjektu za poru?ení po?adavk? na vykazování

Dne 3. prosince 2019 ECB oznámila, ?e udělila Natixis Wealth Management Luxembourg pokutu ve vy?i 1 850 000 EUR za poru?ení omezení pro velké expozice a po?adavk? na vykazování velkych expozic v letech 2016 a 2017. Dal?í informace jsou k dispozici v související tiskové zprávě na internetovych stránkách ECB věnovanych bankovnímu dohledu.

Revidovany právní rámec ECB pro poplatky za dohled

963彩票开户Rada guvernér? p?ijala 5. prosince 2019 na?ízení ECB/2019/37, kterym se mění na?ízení (EU) ?. 1163/2014 o poplatcích za dohled, a rozhodnutí ECB/2019/38 o metodice a postupech pro ur?ování a shroma??ování údaj? tykajících se faktor? pro vypo?et poplatku, které se pou?ívají pro vypo?et ro?ního poplatku za dohled (p?epracované znění). Oba tyto právní akty zohlednily p?ipomínky získané během dvou ve?ejnych konzultací v letech 2017 a 2019. P?íslu?né odpovědi na p?ipomínky v rámci těchto ve?ejnych konzultací schválila Rada guvernér? ke zve?ejnění. Vysledek poslední ve?ejné konzultace potvrzuje, ?e stávající metodika ECB pro vypo?et poplatk? za dohled je pova?ována za spravedlivou a ?e ke zdokonalení rámce byly nezbytné pouze omezené úpravy. Hlavními změnami jsou: i) ulo?ení poplatk? a? následně namísto na základě odhadovanych náklad?, ii) zavedení slevy z minimální slo?ky poplatku pro malé méně vyznamné instituce, iii) zjednodu?ení opat?ení, jako je opětovné pou?ití údaj? z oblasti dohledu, které má ECB k dispozici, a poskytování prohlá?ení vedení namísto ově?ení údaj? o celkovych aktivech pobo?ek auditorem a iv) poskytování vyzev k zaplacení poplatku za dohled v jakémkoli ú?edním jazyce EU. Oba právní akty spole?ně s odpovědí na ve?ejnou konzultaci v roce 2019 a související tiskovou zprávou jsou k dispozici na internetovych stránkách ECB věnovanych bankovnímu dohledu.

Program dohledovych ?et?ení kontrol na místě a posouzení interních model? pro rok 2020

Rada guvernér? nevznesla 5. prosince 2019 námitky k návrhu Rady dohledu schválit program dohledovych ?et?ení (Supervisory Examination Programme – SEP) kontrol na místě pro rok 2020 a posouzení interních model? pro vyznamné instituce v rámci evropského bankovního dohledu. SEP kontrol na místě vychází z priorit dohledu 2020, zve?ejněnych na internetovych stránkách ECB věnovanych bankovnímu dohledu v ?íjnu 2019.

Rozhodnutí tykající se procesu shroma??ování údaj? v souvislosti se SREP

Rada guvernér? nevznesla 11. prosince 2019 námitky k návrhu Rady dohledu schválit rozhodnutí po?adující doplňující informace od 113 bank, které jsou nezbytné pro provedení procesu dohledu a hodnocení (SREP) v roce 2020. Jakmile byla rozhodnutí schválena, byl o nich ka?dy jednotlivy dohlí?eny subjekt informován.

Kontakty pro média

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户