Przegl?d strategii

963彩票开户W styczniu 2020 roku rozpocz?li?my przegl?d strategii polityki pieni??nej Europejskiego Banku Centralnego. Chcemy by? pewni, ?e ta strategia b?dzie spe?nia? swój cel – dzi? i w przysz?o?ci.

963彩票开户Przegl?d obejmie wszystkie aspekty polityki pieni??nej w granicach mandatu EBC do utrzymywania stabilno?ci cen. B?dziemy go prowadzi? na podstawie gruntownej analizy i niczego z góry nie przes?dzaj?c.

Cz??ci? przegl?du b?dzie zbieranie opinii obywateli, ?rodowiska akademickiego, pos?ów do Parlamentu Europejskiego i organizacji spo?eczeństwa obywatelskiego z ca?ej Europy.

Zajrzymy
w ka?dy k?t

Wkrótce podamy nowy termin spotkania ?EBC s?ucha”

963彩票开户?Spotkanie na s?uchanie” z organizacjami spo?eczeństwa obywatelskiego – z udzia?em prezes EBC Christine Lagarde i g?ównego ekonomisty Philipa R. Lane’a – zosta?o odroczone. Informacja o nowym terminie uka?e si? nied?ugo.

Program spotkania (po angielsku)

?Spotkania na s?uchanie” w ró?nych krajach Europy

963彩票开户EBC i krajowe banki centralne ze strefy euro b?d? organizowa??spotkania dla wys?uchania opinii ogó?u obywateli, organizacji spo?eczeństwa obywatelskiego i ?rodowiska akademickiego. Wszystkie sugestie i punkty widzenia zostan? wzi?te pod uwag? w przegl?dzie strategii.

Chcemy pozna? Wasze zdanie!

Stabilno?? cen jest wa?na dla ka?dego – posiadaczy oszcz?dno?ci i kredytobiorców, konsumentów i inwestorów. Dlatego przed obraniem strategii na przysz?o?? chcemy pozna? Wasze sugestie i obawy. B?dziemy zbiera? opinie w ca?ej strefie euro.

Zabierz g?os w przegl?dzie przez portal ?EBC s?ucha”

Na czym b?dzie si? opiera? przegl?d?

W swoich rozwa?aniach o strategii Rada Prezesów we?mie pod uwag? opinie zebrane podczas ?spotkań na s?uchanie”, Wasze sugestie z portalu internetowego oraz wyniki prac ekspertów z banków centralnych.

Zespo?y tematyczne

Chcecie dowiedzie? si? wi?cej?

963彩票开户Dlaczego prowadzimy przegl?d strategii w?a?nie teraz? Co wejdzie w jego zakres? Jak w??czy? si? do debaty? Czy przegl?d wp?ynie na bie??c? polityk? pieni??n?? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie tu:

Pytania i odpowiedzi

CO NOWEGO W PRZEGL?DZIE STRATEGII?

Oto najnowsze informacje

2 April 2020
ECB extends review of its monetary policy strategy until mid-2021
21 February 2020
Philip R. Lane: The monetary policy toolbox: evidence from the euro area
Keynote speech by Philip R. Lane, Member of the Executive Board of the ECB, at the 2020 US Monetary Policy Forum
20 February 2020
Luis de Guindos: The euro area economic outlook and the current monetary policy stance
Remarks by Luis de Guindos, Vice-President of the ECB, at the European Banking Federation Committee meeting
11 February 2020
Isabel Schnabel: Interview with Die Welt
Interview with Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Anja Ettel and Holger Zsch?pitz on 10 February 2020, published on 11 February 2020
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11 February 2020
Isabel Schnabel: Narratives about the ECB’s monetary policy – reality or fiction?
Speech by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, at the Juristische Studiengesellschaft
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

Wszystko, co opublikowali?my na temat przegl?du

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户