Portál ?ECB vás po?úva“

Povedzte nám, ?o by sme pod?a vás mali bra? do úvahy pri revízii na?ej stratégie menovej politiky. Pode?te sa o svoje názory do konca augusta 2020. Dotazník je k dispozícii v jazykoch eurozóny.

Zapojte sa do diskusie
ECB VáS PO?úVA

Zapojte sa aj vy do revízie stratégie ECB!

Zaujímajú vás otázky?

963彩票开户?o pre vás znamená cenová stabilita? Aké sú va?e ekonomické o?akávania a obavy? Ktoré ?al?ie témy pova?ujete za d?le?ité? Ako by sme pod?a vás mohli najlep?ie komunikova? s verejnos?ou? Toto sú hlavné témy, na ktoré sa vás pytame na portáli ?ECB vás po?úva“.

Preh?ad otázok

Zaujímajú vás vysledky?

963彩票开户Súhrnny preh?ad odpovedí bude zverejneny na tomto portáli po skon?ení fázy pripomienkovania. Preh?ad nebude obsahova? ?iadne osobné údaje ako mená ?i kontaktné údaje.

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户