Tibdil fil-klima

963彩票开户A?na fil-B?E qed nesploraw kif nistg?u nkunu effettivi fil-?lieda kontra t-tibdil fil-klima. Qeg?din na?dmu biex nidentifikaw ir-riskji li t-tibdil fil-klima jista’ jippre?enta lill-ekonomija u s-sistema finanzjarja. It-tibdil fil-klima jista’ jaffettwa l-ekonomija permezz ta’ avvenimenti klimati?i estremi u in?ertezzi relatati mat-tran?izzjoni g?al ekonomija b’livell baxx ta’ karbonju.


“Permezz tar-revi?joni tal-istrate?ija tag?na, a?na se niddeterminaw fejn u kif il-kwistjoni tat-tibdil fil-klima u l-?lieda kontra t-tibdil fil-klima jista’ effettivament ikollhom impatt fuq il-politiki tag?na."

Christine Lagarde, President tal-B?E


Il-B?E jie?u azzjonijiet f’erba’ oqsma ewlenin ta’ kompetenza

Anali?i ekonomika

Il-persunal tal-B?E ji?gura li t-tibdil fil-klima jitqies fil-mudelli makroekonomi?i, metodi ta’ tbassir u valutazzjonijiet tar-riskju tal-B?E.

Supervi?joni bankarja

Is-supervi?uri jimpenjaw ru?hom mal-banek biex iqajmu kuxjenza dwar ir-riskji li jirri?ultaw mit-tibdil fil-klima. L-g?an huwa li ji?i ?gurat li l-banek ikunu kapa?i jimmani??jaw dawn ir-riskji kif suppost.

Il-politika monetarja u l-portafolli tal-investiment

B?ala parti mill-programmi ta’ xiri ta’ assi tal-B?E, a?na investejna f’bonds ?odor, wara li qisna l-?tie?a li ma jin?olqux distorsjonijiet fis-suq.

Stabbiltà finanzjarja

L-esperti dwar l-istabbiltà finanzjarja jkejlu u jivvalutaw ir-riskji g?as-sistema finanzjarja bit-tibdil fil-klima. Il-konstatazzjonijiet tag?hom huma kkomunikati lill-pubbliku, lill-parte?ipanti fis-suq u lil dawk li jfasslu l-politika.


In-Network for Greening the Financial System (NGFS)

963彩票开户Il-B?E huwa membru tal-NGFS: grupp ta’ banek ?entrali u supervi?uri finanzjarji mill-?ames kontinenti li jfittxu modi biex jappo??jaw tran?izzjoni bla xkiel lejn ekonomija b’livell baxx ta’ karbonju.


Inizjattivi o?ra

B?E A?dar

Qed na?dmu kontinwament biex innaqqsu l-impronta ekolo?ika tal-B?E. Jekk inti interessat/a tara x’irnexxielna niksbu sa issa, ara l-pa?na tag?na fuq Protezzjoni ambjentali.

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户