Klimata pārmai?as un ECB

ECB meklē veidus, kā efektīvi iesaistīties cī?ā pret klimata pārmai?ām. Viens no mūsu uzdevumiem ir identificēt riskus, ko klimata pārmai?as rada tautsaimniecībai un finanšu sistēmai. Klimata pārmai?u ietekme uz tautsaimniecību var izpausties ārkārtas laikapstāk?u veidā un nenoteiktībā, kas saistīta ar pāreju uz zemas oglek?a emisijas tautsaimniecību.


"Mūsu stratē?ijas izvērtējuma ietvaros mēs noskaidrosim, kādās jomās un kādos veidos klimata pārmai?u jautājums un cī?a pret klimata pārmai?ām var reāli ietekmēt mūsu politiku."

ECB prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde)


ECB darbojas ?etrās svarīgākajās kompetences jomās

Tautsaimniecības analīze

963彩票开户ECB darbinieki gādā, lai ECB makroekonomiskajos mode?os, prognozēšanas metodēs un risku novērtējumā būtu ?emtas vērā klimata pārmai?as.

Banku uzraudzība

Uzraugi strādā ar bankām, lai vairotu izpratni par klimata pārmai?u izraisītajiem riskiem. Mūsu mēr?is ir nodrošināt, lai bankas atbilstoši pārvaldītu šos riskus.

Monetārā politika un ieguldījumu portfe?i

ECB aktīvu iegādes programmu ietvaros esam veikuši ieguldījumus za?ajās obligācijās, ?emot vērā nepieciešamību izvairīties no tirgus izkrop?ojumiem.

Finanšu stabilitāte

Finanšu stabilitātes eksperti aplēš un novērtē riskus, ko finanšu sistēmai rada klimata pārmai?as. Vi?u konstatējumi tiek pazi?oti sabiedrībai, tirgus dalībniekiem un politikas veidotājiem.


Finanšu sistēmas ekolo?izācijas tīkls (Greening the Financial System; NGFS)

ECB ir NGFS locekle. NGFS ir visu piecu kontinentu centrālo banku un finanšu uzraudzības iestā?u grupa, kas meklē veidus, kā veicināt raitu pāreju uz zemas oglek?a emisijas tautsaimniecību.


Citas iniciatīvas

Za?ā ECB

Mēs nemitīgi strādājam pie ECB ekolo?iskās pēdas nospieduma samazināšanas. Ja vēlaties uzzināt par mūsu līdzšinējiem panākumiem, apmeklējiet mūsu interneta sada?u par vides aizsardzību.

Eiropas Mobilitātes nedē?a

963彩票开户ECB regulāri piedalās šajā pasākumā. Tā mudina savus darbiniekus izvēlēties pēc iespējas videi draudzīgākus transporta veidus, lai nok?ūtu savā darbavietā.

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户