Klimatske promjene i ESB

963彩票开户U ESB-u istra?ujemo kako se u?inkovito boriti protiv klimatskih promjena. Ula?emo napore kako bismo utvrdili rizike kojima su izlo?eni gospodarstvo i financijski sustav. Klimatske promjene, odnosno neizvjesnost oko prijelaza na niskouglji?no gospodarstvo i ekstremne vremenske prilike, mogu utjecati na gospodarstvo.


?Strate?kim preispitivanjem utvrdit ?emo kako i na kojim podru?jima klimatske promjene i borba protiv klimatskih promjena zapravo mogu utjecati na na?e politike.?

Christine Lagarde, predsjednica ESB-a


ESB poduzima mjere na ?etirima glavnim podru?jima nadle?nosti

Ekonomska analiza

Zaposlenici ESB-a vode ra?una o tome da se klimatske promjene uzimaju u obzir u makroekonomskim modelima ESB-a, metodama prognoziranja i procjenama rizika.

Nadzor banaka

Nadzornici upozoravaju banke na rizike koji proizlaze iz klimatskih promjena kako bi njima mogle upravljati na odgovaraju?i na?in.

Monetarna politika i investicijski portfelji

U sklopu programa kupnje vrijednosnih papira ESB ula?e u zelene obveznice i pritom vodi ra?una o potrebi da se izbjegne naru?avanje tr?i?ta.

Financijska stabilnost

Stru?njaci za financijsku stabilnost mjere i procjenjuju rizike za financijski sustav koji proizlaze iz klimatskih promjena. O njihovim nalazima obavje?tavaju se javnost, tr?i?ni sudionici i tvorci politika.


Mre?a za ekologizaciju financijskog sustava

ESB je ?lan Mre?e za ekologizaciju financijskog sustava, skupine sredi?njih banaka i financijskih nadzornika s pet kontinenata koji nastoje prona?i na?ine na koje mogu pridonijeti nesmetanom prijelazu na niskouglji?no gospodarstvo.


Ostale inicijative

Zeleni ESB

Stalno ula?emo napore u smanjenje ekolo?kog otiska ESB-a. Ako vas zanima ?to smo dosad postigli, pogledajte na?u mre?nu stranicu o za?titi okoli?a.

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户