Klimatická změna a ECB

V ECB zkoumáme zp?soby, jakými se m??eme ú?inně potýkat se změnou klimatu. Sna?íme se identifikovat, jaká rizika m??e klimatická změna p?edstavovat pro ekonomiku a finan?ní systém. Klimatická změna m??e ekonomiku ovlivňovat prost?ednictvím extrémních povětrnostních podmínek a nejistot, které p?ináší p?echod na nízkouhlíkové hospodá?ství.


„V pr?běhu p?ezkumu naší strategie ur?íme, ve kterým oblastech a jakými zp?soby se téma klimatické změny a boje proti klimatické změně fakticky projeví na naší politice.“

Christine Lagardeová, prezidentka ECB


ECB je aktivní ve ?ty?ech hlavních oblastech své p?sobnosti

Hospodá?ská analýza

Zaměstnanci ECB zajiš?ují, aby byla klimatická změna zohledněna v makroekonomických modelech, prognostických metodách a postupech hodnocení rizik, které ECB uplatňuje.

Bankovní dohled

963彩票开户Pracovníci dohledu upozorňují banky na rizika vznikající z klimatické změny. Cílem je zajistit, aby banky byly schopny tato rizika odpovídajícím zp?sobem ?ídit.

Měnová politika a investi?ní portfolia

V rámci program? ECB pro nákup aktiv jsme investovali do zelených dluhopis?, p?i?em? jsme se sna?ili vyhnout narušení trhu.

Finan?ní stabilita

Odborníci na finan?ní stabilitu mě?í a hodnotí rizika, která klimatická změna p?edstavuje pro finan?ní systém. Jejich poznatky jsou sdělovány ve?ejnosti, ú?astník?m trhu a tv?rc?m politik.


Sí? pro zelenější finan?ní systém (Network for Greening the Financial System – NGFS)

Evropská centrální banka je ?lenkou sítě NGFS. Tu tvo?í skupina centrálních bank a orgán? dohledu nad finan?ním trhem z pěti r?zných kontinent?, které hledají cesty k usnadnění p?echodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.


Další iniciativy

Zelená ECB

Systematicky pracujeme na sní?ení ekologické stopy ECB. Pokud vás zajímá, ?eho jsme zatím dosáhli, podívejte se na naši stránku o ochraně ?ivotního prost?edí.

European Mobility Week – evropský týden mobility

Této akce se ECB pravidelně ú?astní. Podporuje své zaměstnance, aby se dopravovali do práce zp?sobem, který je pro ?ivotní prost?edí co mo?ná nejšetrnější.

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户