var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Europejskie Dni Kultury w EBC

W roku 2020 Europejskie Dni Kultury b?d? po?wi?cone bogatemu dziedzictwu kulturowemu Polski. Pierwsza impreza – koncert plenerowy EUROPA OPEN AIR – odb?dzie si? 20 sierpnia 2020. Warto ju? teraz wpisa? t? dat? do kalendarza! Kolejne informacje podamy na tej stronie na pocz?tku przysz?ego roku.

Dni Kultury

Unia Europejska opiera si? na wspólnych ideach i warto?ciach, a jednocze?nie ma niezwykle bogat? i ró?norodn? kultur?, na któr? sk?adaj? si? tradycje poszczególnych krajów i regionów.

Europejskie Dni Kultury w EBC to okazja, by wprowadzi? w ?ycie ide? „zjednoczenia w ró?norodno?ci”.

963彩票开户Ka?da edycja Europejskich Dni Kultury jest po?wi?cona innemu państwu cz?onkowskiemu Unii Europejskiej. Co roku w drugim pó?roczu we Frankfurcie nad Menem odbywa si? wiele wspania?ych spektakli muzycznych, tanecznych i teatralnych, a tak?e wyk?ady o sztuce, wystawy, spotkania literackie, projekcje filmowe i imprezy dla najm?odszych. Dni Kultury s? organizowane przez EBC we wspó?pracy z krajowym bankiem centralnym państwa, któremu s? w danym roku po?wi?cone. Wsparcia udziela te? wiele organizacji partnerskich dzia?aj?cych na rzecz europejskiej kultury i sztuki.

CELEBRATING EUROPE 2019 – wspania?a Europa

W 2019 Europejskie Dni Kultury zbieg?y si? ze szczególn? rocznic?: dwudziestoleciem wprowadzenia euro, naszej wspólnej waluty, a ich tematem przewodnim by?a wspólna to?samo?? europejska.

963彩票开户Z tej okazji opracowali?my program prawdziwie europejski. Obj?? on wybór popularnych utworów kompozytorów europejskich w wykonaniu ?wiatowej klasy muzyków z ró?nych krajów Unii.

Zdj?cia z imprez

Poprzednie edycje (od 2003)
EUROPEJSKIE DNI KULTURY w EBC
Celebrating Europe 2019
EUROPEJSKIE DNI KULTURY w EBC
Litwa 2018
Hiszpania 2017

Niemcy 2016

Malta 2015

Bu?garia 2014

?otwa 2013

Francja 2012

W?ochy 2011

Holandia 2010

Rumunia 2009

Unia Europejska 2008

Grecja 2007

EUROPEJSKIE DNI KULTURY w EBC Austria 2006

EUROPEJSKIE DNI KULTURY w EBC W?gry 2005

EUROPEJSKIE DNI KULTURY w EBC Polska 2004

EUROPEJSKIE DNI KULTURY w EBC Portugalia 2003

7073彩票网址 8炫彩彩票开户 7072彩票开户 689彩票邀请码 963彩票开户 7073彩票注册 7073彩票地址 8炫彩彩票app 66顺彩票app 868彩票开户